Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân  bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân  bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

 

Câu 1. Đặc điểm nào sâu đây không đúng với ngành nông nghiệp?

A. Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động. 

B. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu. 

C. Sản xuất có tính thời vụ, phân bố rộng. 

D. Sản xuất không phụ thuộc vào tự nhiên. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Đặc điểm của ngành nông nghiệp là: Cây trồng, vật nuôi là đối tượng lao động;  Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu; Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên và Sản xuất có tính thời vụ. 

Câu 2. Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp?

A. Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. 

B. Mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ lớn. 

C. Tạo ra máy móc thiết bị cho sản xuất. 

D. Cung cấp lương thực cho con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Vai trò của ngành sản xuất nông nghiệp là cung cấp lương thực, thực phẩm cho  con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến và là  một mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ. 

Câu 3. Cho bảng số liệu sau: 

SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI THEO NGÀNH Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011 - 2018

 


Biểu đồ thích hợp để thể hiện cơ cấu trang trại phân theo ngành ở nước ta giai  đoạn 2011 - 2018 là 

A. biểu đồ đường. 

B. biểu đồ cột. 

C. biểu đồ miền. 

D. biểu đồ tròn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Biểu đồ thích hợp để thể hiện cơ cấu trang trại phân theo ngành ở nước ta giai  đoạn 2011-2018 là biểu đồ tròn. 

Câu 4. Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có không ảnh hưởng đến 

A. năng suất cây trồng. 

B. sự phân bố cây trồng. 

C. sinh trưởng của cây trồng. 

D. quy mô và cơ cấu cây trồng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Trong sản xuất nông nghiệp, quỹ đất, tính chất và độ phì của đất có ảnh hưởng  lớn đến năng suất cây trồng, sự phân bố cây trồng, quy mô và cơ cấu cây trồng.

Câu 5. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm 

A. đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. 

B. trồng trọt và chăn nuôi. 

C. nông - lâm - ngư nghiệp. 

D. lương thực - thực phẩm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp.

Câu 6. Điểm khác nhau cơ bản dễ nhận thấy nhất về chăn nuôi giữa các nước phát  triển và đang phát triển là 

A. cơ cấu ngành chăn nuôi. 

B. phương pháp chăn nuôi. 

C. điều kiện chăn nuôi. 

D. tỉ trọng trong cơ cấu. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Điểm khác nhau cơ bản dễ nhận thấy nhất về chăn nuôi giữa các nước phát triển  và đang phát triển là tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp (các nước  phát triển có tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp rất thấp trong khi  các nước đang phát triển có tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp lại  rất cao). 

Câu 7. Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là 

A. hình thành và phát triển các vùng chuyên môn hóa. 

B. sử dụng nhiều công cụ thủ công và sức người. 

C. sản xuất theo hướng quảng canh để tăng sản xuất. 

D. chủ yếu tạo ta sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Biểu hiện của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa là hình thành và phát triển các  vùng chuyên môn hóa. 

Câu 8. Năng suất cây trồng cao hay thấp phụ thuộc vào 

A. quỹ đất. 

B. tính chất của đất. 

C. độ phì của đất. 

D. quy mô của đất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C

- Chất lượng của đất là độ phì của đất -> có ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. - Chất lượng đất cao -> độ phì đất cao -> cây trồng cho năng suất lớn và ngược  lại đất thoái hóa, độ phì thấp -> cho năng suất cây trồng thấp. Câu 9. Tư liệu sản xuất của ngành nông nghiệp là 

A. khí hậu. 

B. sông ngòi. 

C. đất trồng. 

D. địa hình. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế. 

Câu 10. Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây  trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu nào dưới đây? 

A. Sinh vật. 

B. Khí hậu. 

C. Nguồn nước. 

D. Đất đai. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Xác định cơ cấu cây trồng, thời vụ, khả năng xen canh và năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố chủ yếu khí hậu. 

Câu 11. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là 

A. nguồn nước và sinh vật. 

B. máy móc và phân bón. 

C. đất trồng và khí hậu. 

D. cây trồng và vật nuôi. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các cây trồng và vật nuôi.

Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay  thế được là 

A. sản xuất ra những mặt hàng xuất khẩu chủ lực để tăng nguồn thu ngoại tệ lớn.

B. tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường.

C. cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại, phát triển của loài người.

D. cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Vai trò quan trọng nhất của nông nghiệp mà không ngành nào có thể thay thế được  là cung cấp lương thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của xã hội loài  người. 

Câu 13. Chất lượng của đất ảnh hưởng tới đặc điểm nào dưới đây?

A. Sự phân bố cây trồng. 

B. Quy mô sản xuất nông nghiệp. 

C. Sự phát triển của cây trồng. 

D. Năng suất cây trồng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Chất lượng của đất ảnh hưởng tới năng suất cây trồng. Đất tốt, nhiều dinh dưỡng  thì năng suất cây trồng cao; đất xấu, khô, hạn thì năng suất cây trồng thấp.

Câu 14. Sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh và không ổn định chủ yếu do

A. sản xuất phụ thuộc nhiều vào thị trường. 

B. tính bất bênh không ổn định của khí hậu. 

C. chịu ảnh hưởng của nguồn nước, đất đai. 

D. chịu tác động trực tiếp của con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên (đất, khí hậu, địa hình,…).  Do vậy các thiên tai (bão, hạn hán, lũ lụt…) và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt 

(giá rét, sương muối, băng tuyết) sẽ có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất  nông nghiệp: bão lũ gây phá hoại mùa màng, ngập úng các đồng ruộng, hạn hán  gây thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, thời tiết giá rét sương muối, tuyết rơi  cũng kìm hãm quá trình sinh trưởng của sinh vật. Các thiên tai tự nhiên, hiện  tượng thời tiết lại thất thường nên đã làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp  bênh và không ổn định. 

Câu 15. Nông nghiệp có vai trò nào sau đây? 

A. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 

B. Sản xuất ra một khối lượng sản phẩm rất lớn. 

C. Tạo ra máy móc thiết bị cho các ngành sản xuất. 

D. Tạo điều kiện khai thác các nguồn tài nguyên khác. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng bao gồm nông - lâm - ngư nghiệp, có vai trò là  cung cấp lương thực, thực phẩm; Nguyên liệu cho các ngành công nghiệp và là  nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng