Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia.

Bài 19. Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia

 

Câu 1. Theo cách phân loại phổ biến hiện nay, cơ cấu nền kinh tế không bao gồm  bộ phận nào sau dây? 

A. Cơ cấu ngành kinh tế. 

B. Cơ cấu thu nhập. 

C. Cơ cấu lãnh thổ. 

D. Cơ cấu thành phần kinh tế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Theo cách phân loại phổ biến hiện nay, cơ cấu nền kinh tế bao gồm bộ phận cơ  cấu ngành kinh tế, thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ. 

Câu 2. Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh sự tồn tại của 

A. các hình thức sở hữu. 

B. các ngành kinh tế. 

C. các nhóm thu nhập. 

D. các lãnh thổ kinh tế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Cơ cấu thành phần kinh tế được hình thành dựa trên cơ sở chế độ sở hữu về tư  liệu sản xuất. Các thành phần kinh tế này có tác động qua lại với nhau, vừa hợp  tác lại vừa cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng trước pháp luật. 

Câu 3. Cơ cấu ngành kinh tế không bao gồm có 

A. dịch vụ. 

B. công nghiệp - xây dựng. 

C. kinh tế trong nước. 

D. nông - lâm - ngư nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Cơ cấu ngành là bộ phận cơ bản nhất của cơ cấu kinh tế, phản ánh trình độ phân  công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Dựa vào tính  chất của hoạt động sản xuất, người ta chia ra thành ba nhóm ngành chính gồm:  nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. 

Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng về cơ cấu ngành kinh tế?

A. Cơ cấu ngành kinh tế có sự thay đổi theo thời gian. 

B. Phản ánh sự tồn tại của các hình thức sở hữu. 

C. Tập hợp tất cả các ngành hình thành nền kinh tế. 

D. Cơ cấu ngành kinh tế bao gồm ba nhóm ngành. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Cơ cấu ngành kinh tế là tập hợp tất cả các ngành hình thành nền kinh tế và các  mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng với nhau. Cơ cấu ngành là bộ phận cơ  bản nhất của cơ cấu kinh tế, phản ánh trình độ phân công lao động xã hội và trình  độ phát triển của lực lượng sản xuất. Dựa vào tính chất của hoạt động sản xuất,  người ta chia ra thành ba nhóm ngành chính gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ 

sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. 

Câu 5. Cơ cấu theo ngành phản ánh 

A. khả năng khai thác năng lực tổ chức sản xuất. 

B. trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội. 

C. trình độ phát triển, thế mạnh mỗi lãnh thổ. 

D. các thành phần kinh tế có tác động qua lại. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Cơ cấu theo nghĩa lãnh thổ cho biết mối quan hệ của các bộ phận lãnh thổ hợp  thành nền kinh tế. Cơ cấu theo lãnh thổ phản ánh trình độ phát triển, thế mạnh đặc  thù của mỗi lãnh thổ. 

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các  nước phát triển?

A. Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất. 

B. Ngành công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ trọng cao. 

C. Tỉ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế tương đương nhau.

D. Ngành nông - lâm - ngư nghiệp còn chiếm tỉ trọng lớn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là tỉ trọng ngành công  nghiệp và dịch vụ cao. 

Câu 7. Ngành kinh tế nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ?

A. Du lịch. 

B. Thương mại. 

C. Xây dựng. 

D. Giao thông vận tải. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Ngành xây dựng thuộc công nghiệp và xây dựng không thuộc nhóm ngành dịch  vụ. 

Câu 8. Cơ cấu theo ngành phản ánh 

A. trình độ phát triển của nền sản xuất xã hội. 

B. trình độ phát triển, thế mạnh mỗi lãnh thổ. 

C. sản phẩm phân công lao động theo lãnh thổ. 

D. khả năng khai thác năng lực tổ chức sản xuất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Cơ cấu theo thành phần kinh tế cho biết sự tồn tại của các thành phần tham gia  hoạt động kinh tế. Cơ cấu theo thành phần kinh tế phản ánh khả năng khai thác  năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trong nền kinh  tế.

Câu 9. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới đến nay  diễn ra theo xu hướng 

A. tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 

B. giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp và dịch vụ. 

C. giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp - xây dựng.

D. tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp và công nghiệp - xây dựng. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta từ khi đổi mới đến nay diễn ra  theo xu hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

Câu 10. Trong cơ cấu ngành kinh tế, nhóm ngành giữ vai trò chủ đạo của các  nước phát triển là 

A. nông nghiệp. 

B. dịch vụ. 

C. công nghiệp - xây dựng. 

D. lâm - ngư nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Trong cơ cấu ngành kinh tế, nhóm ngành giữ vai trò chủ đạo của các nước phát  triển là ngành dịch vụ. Có quốc gia ngành dịch vụ chiếm trên 80% trong cơ cấu  ngành. 

Câu 11. Cơ cấu kinh tế phân theo lãnh thổ là kết quả của 

A. quá trình phân công lao động theo lãnh thổ. 

B. khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ. 

C. sự phân bố tài nguyên theo lãnh thổ. 

D. sự phân hóa khí hậu, nguồn nước theo lãnh thổ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Cơ cấu lãnh thổ là kết quả của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.

Câu 12. Nhận định nào dưới đây không đúng về cơ cấu kinh tế?

A. Cơ cấu kinh tế hợp lí sẽ thúc đẩy nền kinh tế ở mỗi quốc gia tăng trưởng nhanh.

B. Việc xác định đúng cơ cấu kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia.

C. Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành có vai trò quan  trọng. 

D. Cơ cấu kinh tế có tính bất biến theo thời gian, không thay đổi trong không gian.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Một số đặc điểm của cơ cấu kinh tế là 

- Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành có vai trò quan trọng.

- Việc xác định đúng cơ cấu kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi quốc gia.

- Cơ cấu kinh tế hợp lí thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và cơ cấu kinh tế có sự thay đổi theo thời gian. 

Câu 13. Cơ cấu kinh tế góp phần huy động tối đa nguồn lực trong nước và nước  ngoài vào quá trình phát triển đất nước là cơ cấu theo 

A. lãnh thổ kinh tế. 

B. các khu vục sản xuất. 

C. ngành kinh tế. 

D. thành phần kinh tế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Cơ cấu kinh tế góp phần huy động tối đa nguồn lực trong nước và nước ngoài vào  quá trình phát triển đất nước là cơ cấu theo thành phần kinh tế (Nhà nước, ngoài  nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài). 

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây thể hiện cơ cấu kinh tế phân theo khu vực của các  nước đang phát triển? 

A. Tỉ trọng ngành công nghiệp - xây dựng có xu hướng giảm.

B. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp có xu hướng tăng.

C. Tỉ trọng nông nghiệp còn cao, tỉ trọng công nghiệp đã tăng.

D. Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng rất cao. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Cơ cấu ngành kinh tế (theo khu vực kinh tế) của các nước đang phát triển có đặc  điểm là tỉ trọng nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã  tăng. 

Câu 15. Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, bộ phận nào có vai trò quan  trọng nhất? 

A. Cơ cấu thành phần kinh tế. 

B. Cơ cấu lãnh thổ. 

C. Các đặc khu, vùng kinh tế. 

D. Cơ cấu ngành kinh tế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, bộ phận có vai trò quan trọng nhất  là cơ cấu ngành kinh tế (nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch  vụ).

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng