Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án chi tiết

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

Bài 22. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

 

Câu 1. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây là kết quả tất yếu của  kinh tế hộ gắn với sản xuất hàng hóa? 

A. Vùng nông nghiệp. 

B. Nông trường quốc doanh. 

C. Hợp tác xã nông nghiệp. 

D. Trang trại nông nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Trang trại thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn  và tăng thu nhập cho người dân nông thôn -> Trang trại nông nghiệp là kết quả tất yếu của kinh tế hộ gắn với sản xuất hàng hóa. 

Câu 2. Mục đích chủ yếu của trang trại là 

A. sản xuất nông phẩm hàng hóa theo nhu cầu của thị trường.

B. phát triển sản xuất nông nghiệp ở quy mô diện tích rộng. 

C. đẩy mạnh cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ. 

D. sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và thâm canh sâu. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Quy  mô sản xuất tương đối lớn, thường thuê lao động. Tổ chức và quản lí sản xuất tiến  bộ, trên cơ sở chuyên môn hóa, thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng về vùng nông nghiệp?

A. Lãnh thổ tương đối đồng nhất về những điều kiện tự nhiên.

B. Ranh giới trùng hợp hoàn toàn với vùng kinh tế tổng hợp. 

C. Hình thành nên những vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.

D. Lãnh thổ tương đối đồng nhất về điều kiện kinh tế - xã hội. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Vùng nông nghiệp có lãnh thổ rộng lớn và ranh giới xác định, được hình thành  dựa trên sự tương đồng về điều kiện sinh thái nông nghiệp, kinh tế - xã hội, trình  độ thâm canh, cơ sở vật chất - kĩ thuật nông nghiệp, cơ cấu sản xuất,... Sản xuất  các sản phẩm chuyên môn hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh của vùng.  

Câu 4. Nhân tố có ảnh hưởng nhiều tới hình thức tố chức sản xuất nông nghiệp là 

A. sinh vật và nguồn nước. 

B. khí hậu, các dạng địa hình. 

C. dân cư và nguồn lao động. 

D. quan hệ sở hữu ruộng đất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Nhân tố có ảnh hưởng nhiều tới hình thức tố chức sản xuất nông nghiệp là quan  hệ sở hữu ruộng đất. 

Câu 5. Trong nông nghiệp, trang trại là hình thức sản xuất 

A. khá nhỏ. 

B. đi đầu. 

C. cơ sở. 

D. rất lớn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Trong nông nghiệp, trang trại là hình thức sản xuất cơ sở, có vai trò to lớn trong  sản xuất nông nghiệp (cả về kinh tế, xã hội và môi trường). Góp phần khai thác  hiệu quả các lợi thế về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, xã hội,... 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với hình thức tổ chức sản xuất trang  trại trong nông nghiệp? 

A. Tư liệu sản xuất thuộc sở hữu nhà nước. 

B. Đẩy mạnh sản xuất chuyên môn hóa. 

C. Tập trung vào các nông sản có lợi thế. 

D. Thuê mướn lao động làm ở trang trại.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Một số đặc điểm của hình thức tổ chức sản xuất trang trại trong nông nghiệp

- Mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Quy mô sản xuất tương đối lớn. 

- Thường thuê lao động. 

- Tổ chức và quản lí sản xuất tiến bộ, trên cơ sở chuyên môn hóa, thâm canh, áp  dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật.  

Câu 7. Quan niệm của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không có đặc điểm nào sau  đây? 

A. Đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất. 

B. Tạo ra tiền đề để sử dụng hợp lí các nguồn lực. 

C. Chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa. 

D. Hệ thống liên kết không gian của các ngành. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được hiểu là hệ thống liên kết không gian của các  ngành, các cơ sở sản xuất nông nghiệp và các lãnh thổ dựa trên các cơ sở quy trình  kĩ thuật mới nhất, chuyên môn hóa, tập trung hóa, liên hợp hóa và hợp tác sản  xuất; cho phép sử dụng hiệu quả nhất sự khác nhau theo lãnh thổ về các điều kiện  tự nhiên, kinh tế, lao động và đảm bảo năng suất lao động xã hội cao nhất. 

Câu 8. Sản xuất trang trại được tiến hành theo cách thức  

A. đa dạng. 

B. thâm canh. 

C. quảng canh. 

D. đa canh. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Sản xuất trang trại được tiến hành theo cách thức tổ chức và quản lí sản xuất tiến  bộ, trên cơ sở chuyên môn hóa, thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật.

Câu 9. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp không phải là

A. vùng nông nghiệp. 

B. thể tổng hợp nông nghiệp. 

C. trung tâm nông nghiệp. 

D. hợp tác xã nông nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới rất đa dạng với nhiều quy  mô và cấp độ khác nhau như hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, khu  nông nghiệp công nghệ cao, thể tổng hợp nông nghiệp, vùng nông nghiệp,...

Câu 10. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nào sau đây gắn liền với quá  trình công nghiệp hóa? 

A. Vùng nông nghiệp. 

B. Hộ gia đình. 

C. Hợp tác xã. 

D. Trang trại. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Trang trại là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang  phát triển trong quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp. Thúc đẩy nông nghiệp  sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân  nông thôn. 

Câu 11. Vùng nông nghiệp không có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái. 

B. Tạo vùng chuyên môn hóa nông nghiệp. 

C. Cơ sở để hình thành vùng công nghiệp. 

D. Làm cho phân bố nông nghiệp hợp lí.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

- Là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nhằm góp phần sử dụng  hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh của vùng. 

- Là cơ sở hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phân  công lao động theo lãnh thổ và phân bố nông nghiệp hợp lí. 

Câu 12. Nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp với vai trò  vừa là lực lượng sản xuất, vừa là đối tượng tiêu thụ là 

A. dân cư - lao động. 

B. thị trường tiêu thụ. 

C. tiến bộ khoa học-kĩ thuật. 

D. quan hệ sở hữu ruộng đất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp với vai trò vừa là lực  lượng sản xuất, vừa là đối tượng tiêu thụ là dân cư - lao động.

Câu 13. Trong giai đoạn hiện nay, các hợp tác xã hoạt động phù hợp có hiệu quả thường là 

A. hợp tác xã tín dụng. 

B. hợp tác xã chế biến và tiêu thụ nông sản. 

C. hợp tác xã dịch vụ, kĩ thuật. 

D. hợp tác xã thủy sản, nông sản. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Trong giai đoạn hiện nay, các hợp tác xã hoạt động phù hợp có hiệu quả thường  là hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã chế biến và tiêu thụ nông sản, hợp tác xã dịch  vụ, kĩ thuật. 

Câu 14. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là 

A. trang trại.

B. vùng nông nghiệp. 

C. thể tổng hợp nông nghiệp. 

D. hộ gia đình. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Vùng nông nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Câu 15. Điều kiện kinh tế - xã hội 

A. ít ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.

B. chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển, phân bố của một số ít loại cây trồng.

C. có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. 

D. có ý nghĩa quyết định đến trình độ phát triển và phân bố nông nghiệp. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa quyết định đến trình độ phát triển và phân  bố nông nghiệp.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng