Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển  và phân bố công nghiệp.

Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển  và phân bố công nghiệp

 

Câu 1. Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là 

A. giảm chênh lệch về trình độ phát triển. 

B. khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên. 

C. làm thay đổi sự phân công lao động. 

D. thúc đẩy sự phát triển của các ngành. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là thúc đẩy sự phát triển của  các ngành. Công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế, qua đó  góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp? 

A. Công nghiệp là ngành góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng nền kinh tế.

B. Trình độ phát triển công nghiệp phản ánh trình độ phát triển nền kinh tế.

C. Công nghiệp làm tăng khoảng cách phát triển của nông thôn và miền núi.

D. Công nghiệp là ngành tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho toàn xã hội. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có tác  động toàn diện tới sản xuất và đời sống xã hội. Công nghiệp cung cấp tư liệu sản  xuất cho toàn bộ nền kinh tế, qua đó góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và  chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Là ngành tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho toàn  xã hội và trình độ phát triển công nghiệp phản ánh trình độ phát triển nền kinh  tế,… 

Câu 3. Biểu hiện nào sau đây thể hiện không rõ vai trò chủ đạo của công nghiệp  trong nền kinh tế quốc dân? 

A. Mở rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới. 

B. Cung cấp tư liệu sản xuất cho tất cả các ngành kinh tế.

C. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho các ngành kinh tế. 

D. Xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho đời sống con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có tác  động toàn diện tới sản xuất và đời sống xã hội. 

- Công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế, qua đó góp phần  thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Công nghiệp cung cấp lượng hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng nhằm nâng cao  chất lượng cuộc sống và là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng. Sản xuất công  nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lớn dân cư.

- Công nghiệp góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, làm biến đổi  không gian kinh tế và đóng vai trò hạt nhân phát triển vùng kinh tế.

Câu 4. Vị trí địa lí là nhân tố không quy định việc lựa chọn  

A. các nhà máy, xí nghiệp. 

B. các khu công nghiệp. 

C. các hình thức sản xuất. 

D. các khu chế xuất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Vị trí địa lí về tự nhiên, kinh tế, chính trị như gần biển, sông, đầu mối giao thông  vận tải, đô thị,... ảnh hưởng đến việc lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu  chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp. 

Câu 5. Nhân tố tác động đến việc lựa chọn nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp là 

A. Vị trí địa lí. 

B. Con người. 

C. Kinh tế - xã hội. 

D. Tự nhiên.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Vị trí địa lí về tự nhiên, kinh tế, chính trị như gần biển, sông, đầu mối giao thông  vận tải, đô thị,... ảnh hưởng đến việc lựa chọn các nhà máy, khu công nghiệp, khu  chế xuất, cơ cấu ngành công nghiệp. 

Câu 6. Công nghiệp được chia thành công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ biến dựa  trên cơ sở 

A. tính chất tác động đến đối tượng lao động. 

B. công dụng kinh tế của sản phẩm. 

C. thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

D. các công đoạn tạo ra sản phẩm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm, sản xuất công nghiệp được chia thành  các nhóm ngành: Công nghiệp nặng (nhóm A) sản phẩm phục vụ cho sản xuất;  Công nghiệp nhẹ (nhóm B) sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con  người. 

Câu 7. Công nghiệp được chia thành công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến  dựa trên cơ sở 

A. thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

B. tính chất tác động đến đối tượng lao động. 

C. công dụng kinh tế của sản phẩm. 

D. các công đoạn tạo ra sản phẩm. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, ngành công nghiệp được chia  thành các nhóm ngành: Công nghiệp khai thác; Công nghiệp chế biến.

Câu 8. Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao  đều phải dựa vào sản phẩm của ngành

A. xây dựng. 

B. nông nghiệp. 

C. dịch vụ. 

D. công nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Các ngành kinh tế muốn phát triển được và mang lại hiệu quả kinh tế cao đều phải  dựa vào các sản phẩm của ngành công nghiệp. 

Câu 9. Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là

A. có tính tập trung cao độ. 

B. cần nhiều lao động. 

C. phụ thuộc vào tự nhiên. 

D. tập trung một thời gian. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Sản xuất công nghiệp có đặc điểm khác với sản xuất nông nghiệp là có tính tập  trung cao độ không phân tán và phân bố lẻ tẻ trong không gian như sản xuất nông  nghiệp. 

Câu 10. Công nghiệp nhẹ có vai trò 

A. khai thác và chế biến khoáng sản kim loại (đen, màu), phi kim.

B. tạo ra sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống của con người.

C. nguyên liệu cơ bản cho ngành chế tạo máy và gia công kim loại.

D. sản xuất nhiều thiết bị, công cụ và máy móc cho các ngành kinh tế. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Công nghiệp nhẹ (nhóm B) tạo ra sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống  của con người. Ví dụ: Công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may - da giày.

Câu 11. Vai trò của công nghiệp không phải là 

A. tạo cơ sở vững chắc cho an ninh lương thực đất nước. 

B. thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

C. cung cấp các tư liệu sản xuất, tạo sản phẩm tiêu dùng. 

D. sản xuất ra khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Công nghiệp là ngành đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân, có tác  động toàn diện tới sản xuất và đời sống xã hội. 

- Công nghiệp cung cấp tư liệu sản xuất cho toàn bộ nền kinh tế, qua đó góp phần  thúc đẩy tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

- Công nghiệp cung cấp lượng hàng tiêu dùng phong phú, đa dạng nhằm nâng cao  chất lượng cuộc sống và là nguồn hàng xuất khẩu quan trọng. Sản xuất công  nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận lớn dân cư.

- Công nghiệp góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, làm biến đổi  không gian kinh tế và đóng vai trò hạt nhân phát triển vùng kinh tế.

Câu 12. Vai trò của công nghiệp đối với đời sống người dân là A. khai thác hiệu quả các tài nguyên. 

B. tạo việc làm mới, tăng thu nhập. 

C. làm thay đổi phân công lao động. 

D. thúc đẩy nhiều ngành phát triển. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Việc phát triển công nghiệp cũng tác động lớn đến xã hội như giải quyết việc làm  cho người lao động; tăng thu nhập; cải thiện đời sống văn hóa, văn minh cho  người dân. 

Câu 13. Ngành công nghiệp có vai trò tạo ra sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và  đời sống của con người là 

A. công nghiệp nặng. 

B. công nghiệp khai thác. 

C. công nghiệp nhẹ.

D. công nghiệp năng lượng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Công nghiệp nhẹ (nhóm B) tạo ra sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng và đời sống  của con người. Ví dụ: Công nghiệp chế biến thực phẩm, dệt may - da giày.

Câu 14. Ngành công nghiệp nào sau đây đòi hỏi phải có không gian sản xuất  rộng lớn? 

A. Công nghiệp khai thác khoáng sản. 

B. Công nghiệp dệt - may, giày - da. 

C. Công nghiệp chế biến thực phẩm. 

D. Công nghiệp cơ khí, điện tử - tin học. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là ngành đòi hỏi phải có không gian sản  xuất rộng lớn. 

Câu 15. Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là

A. công nghiệp cơ bản và công nghiệp chế biến.  

B. công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ. 

C. công nghiệp cơ bản và công nghiệp mũi nhọn. 

D. công nghiệp truyền thống và công ngiệp hiện đại.  

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Cách phân loại công nghiệp quan trọng và phổ biến nhất hiện nay là công nghiệp  nặng và công nghiệp nhẹ.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng