Sách bài tập Tiếng Anh 7 Global Success

 Để giúp học sinh lớp 7 sử dụng hiệu quả từ vừng và ngữ pháp trong các chương trình học trên lớp, cuốn Sách bài tập Tiếng Anh 7 Global Success mới đến từ Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam được tăng cường củng cố các từ vựng, cấu trúc ngữ pháp đã học, nhằm hướng tới mở rộng vốn từ vựng của học sinh thông qua các dạng bài tập khác nhau.Sách bài tập Tiếng Anh 7 Global Success bao gồm:

- Từ vựng theo chủ đề
- Cấu trúc phát triển năng lực giao tiếp ở bậc 2-2
- Thì hiện tại đơn
- Thì hiện tại tiếp diễn
- Thì quá khứ đơn
- Thì tương lai đơn
- Câu đơn
- Động từ tình thái (should/should not)
- Câu hỏi nghi vấn (Yes/No question)
- Cách so sánh (like,(not) as ... as, different from)
- Đại từ sở hữu
- Lượng từ không xác định: (some, lots of, a lot of ...)
- Giới từ chỉ vị trí, thời gian
- Từ nối (although, however)
- Mạo từ xác định và không xác định(Nếu có điều kiện bạn hãy mua sách giấy, sách gốc để ủng hộ Tác giả, Dịch giả và Nhà xuất bản.)

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng