[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 70

1. Tìm kết quả của mỗi phép tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 70

Hướng dẫn:

Tính các phép tính, rồi ghi kết quả chính xác:

5 - 4 =           9 - 5 = 4          8 - 8 = 0

7 - 3 = 4           6 - 2 = 4          7 - 0 = 7

8 - 4 = 4           10 - 6 = 4        7 - 5 = 2

9 - 1 = 8   

2. Tính: (Bài 2 trang 70, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

a, 6 + 1 = 8           5 + 4 = 9            8 + 2 = 10

    1 + 6 = 8           4 + 5 = 9            2 + 8 = 10

b, 7 - 1 = 6            9 - 4 = 5            10 - 2 = 8

    7 - 6 = 1            9 - 5 = 4            10 - 8 = 2

3. Nêu các phép tính thích hợp (theo mẫu):

Hướng dẫn:

Quan sát hình mẫu, điền các số thích hợp vào ô trống để được các phép tính đúng:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 70

4. Số? (Hình bài 4 trang 71, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 70

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 70

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng