[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 74

1. a, Số? (Hình bài 1a trang 74, SGK Toán 1)

b, Tính:  (Bài 1b trang 74, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, điền số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

b, Tính từng phép tính tương tự như phần a

  • 3 + 1 + 1 = 5

3 + 1 = 4

4 + 1 = 5

  • 6 + 1 + 2 = 9

6 + 1 = 7

7 + 2 = 9

2. a, Số? (Hình bài 2a trang 74, SGK Toán 1)

b, Tính:  (Bài 2b trang 74, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, điền số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

b, Tính từng phép tính tương tự như phần a

  • 4 - 1 - 1 = 2

4 - 1 = 3

3 - 1 = 2

  • 7 - 1 -  2 = 4

7 - 1 = 6

6 - 2 = 4

3. Tính: (Bài 3 trang 75, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Tính cách phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

  • 3 + 1 + 2 = 6

3 + 1 = 4; 4 + 2 = 6

  • 4 + 3 + 1 = 8

4 + 3 = 7; 7 + 1 = 8

  • 5 - 2 - 2 = 1

5 - 2 = 3; 3 - 2 = 1

  • 8 - 1 - 3 = 4

8 - 1 = 7; 7 - 3 = 4

4. Số? (Hình bài 4 trang 75, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

a, Có 4 con chim đang đậu trên cây. Thêm 3 con chim đến đậu trên cây. Thêm tiếp 3 con chim đến đậu trên cây. 

=> Phép tính: 4 + 3 + 3 = 10

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74

b, Có 9 con vịt đang ở trên bờ. Có 2 con vịt xuống nước. Có tiếp 4 con vịt xuống nước.

=> Phép tính: 9 - 2 - 4 = 3

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 74


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng