[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

1. Tính: (Bài 1 trang 142, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Thực hiện các phép tính, viết kết quả thẳng cột

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

2. Đặt tính rồi tính:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

3. Tính (theo mẫu): (Bài 3 trang 143, SGK Toán 1)

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

Hướng dẫn:

Quan sát mẫu, thực hiện các phép tính theo mẫu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

4. Đặt tính rồi tính:

Hướng dẫn:

Đặt tính thẳng cột, rồi thực hiện các phép tính từ phải sang trái, viết kết quả thẳng cột:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40

5. Trang có 36 tờ giấy màu. Trang cắt hoa hết 6 tờ. Hỏi Trang còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Trang có: 36 tờ giấy màu

Cắt hoa: 6 tờ

Còn lại: ? tờ

Muốn tính số tờ giấy màu còn lại ta thực hiện phép tính trừ

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Phép trừ dạng 27 - 4, 63 - 40


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng