[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 138

1.  Tính: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 138

Hướng dẫn:

Tính các phép tính mà không cần đặt tính: 

Cách tính:

- Cộng các số đơn vị trước, viết kết quả

- Viết số chục trước số vừa cộng được.

5 + 2 = 7        6 + 3 =         4 + 4 = 8

65 + 2 = 67    96 + 3 = 99     54 + 4 = 58

2. Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính: (Hình bài 2 trang 138, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, tính các phép tính trong hình và chọn kết quả đúng của từng phép tính:

84 + 5 = 89       60 + 7 = 67

23 + 30 = 53     47 + 20 = 67

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 138

3. a, Tính: (Bài 3a trang 138, SGK Toán 1)

b, Tính số điểm của mỗi bạn trong trò chơi sau:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 138

Hướng dẫn:

a, Tính các phép tính rồi ghi kết quả:

30 + 40 + 10 = 80      50 + 10 + 3 = 63

60 + 20 + 12 = 92      70 + 8 + 1 = 79

b, Quan sát hình:

Dũng ném trúng 3 phi tiêu vào các vòng điểm: 30; 15 và 10

=> Số điểm của Dũng: 30 + 15 + 10 = 55 điểm

Hà ném trúng 3 phi tiêu vào các vòng điểm: 25; 20 và 10

=> Số điểm của Hà: 25 + 20 + 10 = 55 điểm

4. Tiết mục văn nghệ có 31 bạn hát và 8 bạn múa. Hỏi tiết mục văn nghệ đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn:

Tóm tắt:

Hát: 31 bạn

Múa: 8 bạn

Tất cả: ? bạn

Muốn tính số bạn ta lấy số bạn hát cộng với số bạn múa.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 138

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng