[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập chung trang 76

1. Tính nhẩm: 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

Hướng dẫn: 

Tính nhẩm các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

2 + 2 = 4      6 + 2 = 8     4 + 0 =     10 - 7 = 3

3 + 3 = 6      2 + 6 = 8     0 + 6 = 6      10 - 9 = 1

4 + 4 =      8 - 2 = 6      8 - 0 = 8       6 + 3 = 9

5 + 5 = 10    8 - 6 =      9 - 9 = 0       9 - 4 = 5

2. Nêu các phép cộng có kết quả là 8 từ những thẻ số sau:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, từ các thẻ số tìm các phép cộng có kết quả là 8:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

3. Số? (Bài 3 trang 76, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Tính các phép tính điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

4. >; <; =? (Bài 4 trang 77, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Tính các phép tính, rồi điền các dấu >, <, = vào chỗ trống:

  • 3 + 5 = 8, 8 > 6 => 3 + 5 > 6
  • 7 - 0 = 7 
  • 8 - 6 = 2; 2 > 0 => 8 - 6 > 0
  • 4 + 4 = 8; 8 < 9 => 4 + 4 < 9
  • 5 + 5 = 10
  • 2 - 2 = 0; 0 < 2 => 2 - 2 < 0

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

5. Tính: (Bài 5 trang 77, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Tính các phép tính rồi ghi kết quả chính xác:

  • 3 + 1 + 6 = 10

3 + 1 = 4; 4 + 6 = 10

  • 9 - 1 - 3 = 5

9 - 1 = 8; 8 - 3 = 5

  • 8 - 4 - 3 = 1

8 - 4 = 4; 4 - 3 = 1

  • 3 + 4 + 2 = 9

3 + 4 = 7; 7 + 2 = 9

6. Số? (Hình Bài 5 trang 77, SGK Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, điền các số thích hợp vào ô trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập chung trang 76

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng