[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số đến 100

1. Tìm các số còn thiếu để có bảng các số từ 1 đến 100: (Hình bài 1trang 102, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 1 đến 100 rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số đến 100

2. Số? (Hình bài 2 trang 103, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát mẫu, điền các số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số đến 100

3. a, Có tất cả bao nhiêu chiếc chìa khóa? (Hình bài 3a trang 103, SGK Toán 1)

b, Có tất cả bao nhiêu củ cà rốt? (Hình bài 3b trang 103, SGK Toán 1)

c, Có tất cả bao nhiêu quả trứng? (Hình bài 3c trang 103, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đếm tất cả số chiếc chìa khóa có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số đến 100

  • Có tất cả 100 chiếc chìa khóa

b, Quan sát hình, đếm tất cả số củ cà rốt có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số đến 100

  • Có tất cả 100 củ cà rốt

c, Quan sát hình, đếm tất cả só quả trứng có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số đến 100

  • Có tất cả 90 quả trứng
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng