[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Chục và đơn vị

1. a, Có mấy chục que tính? (Hình bài 1a trang 105, SGK Toán 1)

b, Có mấy chục cái bát? (Hình bài 1b trang 105, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đếm số que tính trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

  • Có 60 que tính => Có 6 chục que tính

b, Quan sát hình, đếm số cái bát trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

  • Có 80 cái bát => Có 8 chục cái bát.

2. Số? (Hình bài 2 trang 105, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số tròn chục 10, 20, ..., 90 rồi điền vào chỗ trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

3. Trò chơi " Lấy cho đủ số đồ vật"

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

Hướng dẫn:

Quan sát hình, lấy đủ số đồ vật:

  • 3 chục que tính => Lấy 30 que tính
  • 2 chục khối lập phương => Lấy 20 khối lập phương
  • 1 chục bát => Lấy 10 cái bát
  • 4 chục viên bi => Lấy 40 viên bi

4. Nói (theo mẫu): (Hình bài 4 trang 106, SGK Toán 1)

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

Hướng dẫn:

Quan sát mẫu, rồi điền các số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

5. Trả lời câu hỏi:

a, Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

b, Số 49 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

c, Số 80 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

d, Số 66 gồm mấy chục và mấy đơn vị?

Hướng dẫn:

Trả lời các câu hỏi theo mẫu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

6. Mỗi dây có mấy chục hạt: (Hình bài 6 trang 106, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số hạt ở mỗi dây:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Chục và đơn vị

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng