[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số có hai chữ số (Từ 71 đến 99)

1. Viết các số:

a, Bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai, bảy mươi ba, bảy mươi tư, bảy mươi lăm, bảy mươi sáu, bảy mươi bảy, bảy mươi tám, bảy mươi chín, tám mươi.

b, Tám mươi, tám mươi mốt, tám mươi hai, tám mươi ba, tám mươi tư, tám mươi lăm, tám mươi sáu, tám mươi bảy, tám mươi tám, tám mươi chín, chín mươi.

c, Chín mươi, chín mươi mốt, chín mươi hai, chín mươi ba, chín mươi tư, chín mươi lăm, chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám, chín mươi chín.

Hướng dẫn:

Các số được viết là:

a, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.

b, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.

c, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

2. Tìm các số còn thiếu rồi đọc các số đó: (Hình bài 2 trang 101, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 70 đến 99, rồi điền các số còn thiếu và đọc các số đó:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các chữ số có hai chữ số (Từ 71 đến 90)

3. a, Có bao nhiêu quả chanh? (Hình bài 3a trang 101, SGK Toán 1)

b, Có bao nhiêu chiếc ấm? (Hình bài 3b trang 101, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a, Quan sát hình, đếm tất cả các quả chanh có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các chữ số có hai chữ số (Từ 71 đến 90)

  • Có tất cả 76 quả chanh.

b, Quan sát hình, đếm tất cả chiếc ấm có trong hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các chữ số có hai chữ số (Từ 71 đến 90)

  • Có tất cả 75 chiếc ấm.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng