[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Luyện tập trang 92

1. Số?  (Hình bài 1 trang 92, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm các số từ 1 đến 20 rồi điền các số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92

2. Số? (Hình bài 2 trang 92, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Đếm rồi điền các số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92

3. a, Đếm số hình ghép thanh bức tranh sau: (Hình bài 3 trang 92, SGK Toán 1)

b, Bức tranh có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác?Hình chữ nhật.

Hướng dẫn:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92

a, Quan sát hình, đếm tất cả các hình tạo thành bức tranh:

  • Có tất cả 17 hình ghép lại thành bức tranh

b, Quan sát hình, nhận dạng và đếm các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật:

  • Có 2 hình vuông
  • Có 4 hình tròn
  • Có 8 hình tam giác
  • Có 3 hình chữ nhật

4. Số? (Hình bài 4 trang 93, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát bức tranh, đếm các số trên mỗi toa tàu rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92

5. Xem tranh rồi đếm số cây mỗi loại: (Hình bài 5 trang 93, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số cây mỗi loại:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 92

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng