[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số 17, 18, 19, 20

1. Số?  (Hình bài 1 trang 89, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số khối lập phương có trong các hình rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20

2. Số? (Hình bài 2 trang 90, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số đồ vật có trong mỗi ô rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20

3. Số? (Hình bài 3 trang 90, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, xem các chữ viết trên mỗi chiếc thuyền rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20

4. Số? (Hình bài 4 trang 91, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm các số rồi điền tiếp các số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20

5. Xem tranh rồi trả lời câu hỏi: (Hình bài 5 trang 91, SGK Toán 1)

a, Có tất cả bao nhiêu bạn?

b, Có tất cả bao nhiêu bạn nam?

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm bạn có trong hình rồi trả lời:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 17, 18, 19, 20

a, Có tất cả 17 bạn 

b, Có tất cả 8 bạn nam

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng