[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

1. Số?  (Hình bài 1 trang 86, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số khối lập phương có trong các hình rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

2. Số? (Hình bài 2 trang 87, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số hình có trong mỗi ô rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

3. Số? (Hình bài 3 trang 87, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, xem các chữ viết trên mỗi chiếc xe ô tô rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

4. Số? (Hình bài 4 trang 88, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm các số rồi điền tiếp các số còn thiếu:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

5. Xem tranh rồi đếm số bánh mỗi loại: (Hình bài 5 trang 88, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số bánh mỗi loại có trong hình rồi điền số:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Các số 11, 12, 13, 14, 15, 16

  • Có 15 chiếc bánh hình bông hoa.
  • Có 13 chiếc bánh hình trái tim
  • Có 16 chiếc bánh hình ngôi sao
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng