[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Ôn tập trang 82

1. Số? (Hình bài 1 trang 82, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số con vật trong mỗi hình và điền số thích hợp vào chỗ trống:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

2. a, >; <; =?  (Bài 2a trang 82, SGK Toán 1)

b, Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (Hình bài 2b trang 82, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

a,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

 • 3 nhỏ hơn 8 => dấu <
 • 4 lớn hơn 0 => dấu >
 • 10 lớn hơn 0 => dấu >
 • 6 bằng 6 => dấu =
 • 7 nhỏ hơn 9 => dấu <
 • 9 lớn hơn 6 => dấu >

b, 

 • 3 nhỏ hơn 5, 3 nhỏ hơn 8 và 3 nhỏ hơn 9
 • 5 nhỏ hơn 8 và 5 nhỏ hơn 9
 • 8 nhỏ hơn 9

=> Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

3. Tính nhẩm:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

Hướng dẫn:

Tính nhẩm các phép tính và viết các kết quả chính xác:

6 + 3 = 9   5 + 5 = 10   8 - 2 = 6    5 - 4 = 1

1 + 8 =   9 + 0 = 9     6 - 6 = 0    10 - 0 = 10

4. (Hình bài 4 trang 83, SGK Toán 1)

a, Hình sau có bao nhiêu hình vuông? Hình tròn? Hình tam giác? Hình chữ nhật? 

b, Mỗi hình sau có bao nhiêu khối hộp chữ nhật? Khối lập phương?

Hướng dẫn:

Quan sát và đếm số hình trong hình vẽ:

a,

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

 • Có 3 hình vuông
 • Có hình tròn
 • Có hình tam giác
 • Có hình chữ nhật

b, 

 • Có 9 khối hộp chữ nhật
 • Có 5 khối lập phương

5. Nêu phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ: (Hình bài 5 trang 83, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, nêu các phép tính tương ứng với mỗi hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

 • Có 4 cái bắp cải, thỏ mang 1 cái bắp cải. Còn 3 cái bắp cải.

=> Phép tính: 4 - 1 = 3

b, 

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Ôn tập trang 82

 • Có 5 cái bắp cải, thỏ mang đến 2 cái bắp cải. Có 7 cái bắp cải 

=> Phép tính: 5 + 2 = 7

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng