[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 9 Chồn con đi học

1. a. Ghép các âm đã học thành tiếng:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 9: Chồn con đi học

b. Thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng để tiếng tạo thành tiếng mới (Ví dụ: ca - cà, cá)

Hướng dẫn:

a. 

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 9: Chồn con đi học

b. 

 aoôơe
ccá, càcỏ, cọcỗ, cổcờx
ddadỏdỗdỡdẻ
đđáđỏđỗ, đổđỡđẻ

2. Tập đọc:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 9: Chồn con đi học

3. Tìm từ ứng với hình (Hình trang 21 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 9: Chồn con đi học


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng