TOÁN HÌNH HỌC 12- Ôn tập chương II

I. Mặt nón

 • Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
 Sxq=.r.l
 • Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.
 • Thể tích của khối nón tròn xoay là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
V=13B.h

II. Mặt trụ

 • Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
Sxp=2.r.l
 • Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.
 • Thể tích của khối trụ tròn xoay là giới hạn của thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp khối trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
 • Công thức:
V=B.h

III. Mặt cầu

 • Diện tích S của mặt cầu bán kính r bằng bốn lần diện tích hình tròn lớn của mặt cầu đó.
S=4r2
 • Thể tích V của khối cầu bán kính r bằng thể tích khối chóp có diện tích đáy bằng diện tích mặt cầu và có chiều cao bằng bán kính của khối cầu đó.
V=43r3
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng