TOÁN HÌNH HỌC 12- Ôn tập chương I Khối đa diện

1. Hình đa diện là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn tính chất:

  • Hai đa giác phân biệt chỉ có thể hoặc không có điểm chung, hoặc chỉ có một đỉnh chung, hoặc chỉ có một cạnh chung,
  • Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

2. Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.

3. Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.

4. Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó, đa diện xác định (H) được gọi là đa diện lồi.

5. Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có các tính chất sau

  • Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.
  • Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt. 

Khối đa diện đều như vậy được gọi là khối đa diện đều loại {p;q}..

Chú ý: Chỉ có năm loại khối diện đều: {3;3},{4;3},{3;4},{5;3},{3;5}.

6. Thể tích khối đa diện

  • Vchop=13.B.h.
  • Vlt=Bh

Trong đó B là diện tích đáy, h là chiều cao.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng