[FREE] Luận án - Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng công tác
giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Hải Phòng.
Thuộc chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số chuyên ngành: 62.14.01.03
Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tuấn
Khóa đào tạo: Khóa 20 (thời gian đào tạo từ tháng 11/2013 đến 11/2017)
Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS. Đồng Văn Triệu
Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Vũ Đức Văn
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao
Những đóng góp mới
Kết quả nghiên cứu của luận án đã đánh giá khách quan và khoa học thực trạng chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác giáo dục thể chất của trường đại học Hải Phòng. Đây là những luận cứ khoa học quan trọng để lựa chọn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất.
Luận án đã lựa chọn được 6 giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất cho sinh viên: 1) Nâng cao nhận thức của sinh viên về mục đích, tác dụng, vai trò của giáo dục thể chất và thể thao trường học; 2) Tăng cường cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất; 3) Cải tiến nội dung chương trình giáo dục thể chất, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học; 4) Tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên; 5) Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao, tổ chức các giải đấu thể thao cho sinh viên; 6) Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên. 
Kết quả ứng dụng các giải pháp bước đầu đã có giá trị trong việc nâng cao nhận thức của sinh viên về lợi ích, tác dụng của giáo dục thể chất; nâng cao tính tích cực trong học tập; phát triển thể lực và cải thiện kết quả học tập của sinh viên nhóm thực nghiệm.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download            
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng