[FREE] Luận án - Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho công nhân Nhà máy Luyện gang, Khu Gang thép Thái Nguyên

1. Tên luận án: "Nghiên cứu giải pháp nhằm duy trì và phát triển thể lực cho
công nhân Nhà máy Luyện gang, Khu Gang thép Thái Nguyên".
2. Chuyên ngành: GDTC
3. Mã số: 62 14 01 03
4. Họ tên NCS: Nguyễn Tiến Lâm
5. Họ tên người hướng dẫn NCS:
Hướng dẫn 1: PGS. TS. Phạm Đình Bẩm
Hướng dẫn 2: PGS. TS. Nguyễn Kim Xuân
6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
7. Những kết luận mới của luận án:
7.1. Đề tài đã đánh giá được thực trạng sức khỏe và thể lực của công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên.
7.2. Xác định được các yếu tố đảm bảo, phong trào hoạt động TDTT của công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên.
7.3. Lựa chọn và xây dựng được 7 giải pháp để duy trì và phát triển thể lực cho công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên.
Kết quả trên là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học về việc duy trì và phát triển thể lực, thúc đẩy phong trào TDTT cho công nhân nhà máy Luyện gang, khu Gang thép Thái Nguyên.
LINK TẢI:
Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng