[FREE] Luận án - Biện pháp thực hiện chương trình Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh

Tên luận án: Biện pháp thực hiện chương trình Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số: 62 14 01 03
Tên nghiên cứu sinh: Trần Nam Giao
Khóa đào tạo: 2011 – 2015
Tên người hướng dẫn:
1. GS.TS Huỳnh Trọng Khải
2. PGS.TS. Trịnh Hữu Lộc
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao
Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã cung cấp thông tin chính xác khoa học và toàn diện về thực trạng các biện pháp thực hiện chương trình Giáo dục thể chất tại trường ĐHKHXH&NV qua các nội dung sau: Thực trạng các điều kiện đảm bảo (cơ sở vật chất, đội ngũ, chương trình giảng dạy); Mức độ quan tâm của người học về chương trình GDTC; thực trạng thể chất SV năm thứ nhất; Thực trạng các biện pháp thực hiện chương trình GDTC tại trường ĐHKHXH&NV.
Luận án đã xây dựng được thang đo đánh giá đánh giá thực trạng các biện pháp thực hiện chương trình Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ tại trường ĐHKHXH&NV.
2. Luận án xây dựng được 4 nhóm biện pháp gồm 11 biện pháp phù hợp với hình thức đào tạo theo tín chỉ tại trường ĐHKHXH&NV:
Nhóm biện pháp của nhà trường: 3 biện pháp
Nhóm biện pháp của phòng đào tạo: 1 biện pháp
Nhóm biện pháp của khoa/bộ môn: 1 biện pháp
Nhóm biện pháp của Bộ môn giáo dục thể chất: 6 biện pháp
3. Đề tài tiến hành kiểm nghiệm nhóm biện pháp của Bộ môn giáo dục thể chất gồm 6 biện pháp tổ chức thực hiện chương trình GDTC theo học chế tín chỉ tại trường ĐHKHXH&NV phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng tốt nhu cầu của SV nâng cao sức khỏe, thể lực, kỹ năng thực hành TDTT.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download              
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng