[FREE] Bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 1 các môn của lớp 1, 2, 3, 4, 5 có ma trận theo TT 22

Dưới đây là bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 1 các môn của lớp 1, 2, 3, 4, 5 có ma trận theo TT 22
LỚP 1:

 1. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018
 2. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 3. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
 4. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
 5. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 4)
 6. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Chương trình CGD)
 7. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (chương trình Cải cách)
 8. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 9. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)

LỚP 2:
 1. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018
 2. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 3. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
 4. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
 5. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Việt Lớp 2_Năm học 2017 - 2018
 6. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 7. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)

LỚP 3:
 1. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 3_Năm học 2017 - 2018
 2. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018
 3. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 4. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
 5. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
 6. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 1)
 7. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3 có file nghe (Sưu tầm 2)
 8. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
 9. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 4)
 10. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 3_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm)

LỚP 4:
 1. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
 2. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 3. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
 4. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
 5. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
 6. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
 7. Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
 8. Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
 9. Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
 10. Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
 11. Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm
 12. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 1
 13. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 2
 14. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 1)
 15. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
 16. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 3
 17. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 4

LỚP 5:
 1. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 5_Năm học 2017 - 2018
 2. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
 3. Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
 4. Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 5_Năm học 2017 - 2018
 5. Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
 6. Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
 7. Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 3
 8. Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
 9. Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
 10. Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 3
 11. Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 4
 12. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 5_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 1
 13. Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 5_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 2
 14. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 1)
 15. Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 2)
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng