Phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ Cánh diều Tất cả các môn

Phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 - 2024 bộ Cánh diều (Tất cả các môn) . Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 8 bộ sách Cánh Diều. Phiếu góp ý các môn sách giáo khoa lớp 8 năm học 2022 - 2023. Mẫu phiếu góp ý bộ sách giáo khoa lớp 8 Cánh diều năm học 2022-2023.Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phiếu góp ý Sách giáo khoa lớp 8 bộ sách Cánh Diều tất cả các môn để chuẩn bị chi việc đưa vào sử dụng sách giáo khoa lớp 8 cánh diều chương trình mới.

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Toán ; Lớp: 8

Họ tên: …………………
Đơn vị công tác:………….

Nội dung góp ý: Sách Cánh diều

Tên bài

Trang,

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đơn thức và đa thức nhiều biến

6/23

Đơn thức nhiều biến

Bỏ chữ nhiều biến

Khó hiểu

Đơn thức và đa thức nhiều biến

8/22

Hoạt động

Bỏ phần tổng quát 

HS dễ nhầm lẫn phần hệ số và biến

Các phép tính với đa thức nhiều biến

14/28

Hoạt động

Bỏ hết phần nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức trong trường hợp một biến

Không tách riêng quy tắc trong trường hợp một biến, nhiều biến

Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

26/18

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung

Nên tách riêng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử là bài tập khó nên chia nhỏ để phù hợp với học sinh

                                                                                                   

Người góp ý


 

Phụ lục 2. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8

 

PHÒNG GD&ĐT……


TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      

 

 

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: GDCD – Bộ Cánh diều

 

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Viết Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 2: Tôn trọng sự đa dang của các dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo

Không

Không

Không

Không

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Không

Không

Không

Không

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 26

Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề ô nhiễm môi trường

Qua các hình ảnh ô nhiễm môi trường tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh  từ đó học sinh có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

Bài 6: phòng chống bạo lực  gia đình

Không

Không

Không

Không

Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân

Không

Không

Không

Không

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Không

Không

Không

Không

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Không

Không

Không

Không

Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân

Không

Không

Không

Không

 - Cả bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học. Cách thiết kế kênh hình, kênh chữ có sáng tạo, mới mẻ, khơi gợi hứng thú đối với người học.

- Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

 

….., ngày 12 tháng 11 năm 2022

 

GIÁO VIÊN


PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Khoa học tự nhiên; Lớp: 8 - CD

Họ tên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

 

Mẫu 1:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học

Trang 25

Câu hỏi 2 và 3: Lập phương trình hóa học….

Lập sơ đồ phản ứng dạng chữ và phương trình hóa học của…

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể. Mà trong nội dung hiện tại mới chỉ tập trung vào dạng lập phương trình hóa học.

Lưu ý: Nếu trong các chất phản ứng và chất sản phẩm có nhóm nguyên tử không thay đổi trước và sau phản ứng thì coi cả nhóm như là 1 đơn vị để cân bằng.

Bổ sung thêm 2 lưu ý:

- Viết hệ số cao bằng kí hiệu

- Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng

Nhiều HS hay gặp các lỗi về cách viết hệ số cân bằng thường nhỏ hơn kí hiệu và thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đúng để đạt số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố bằng nhau

Trang 26

Phần ghi nhớ

- Trong một phản ứng có n chất (bao gồm cả chất tham gia phản ứng và sản phẩm), nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì có thể tính được khối lượng các chất còn lại

Bỏ nội dung này trong phần ghi nhớ

Nội dung này không có trong yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018

Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí

Trang 31

Phần ghi nhớ

Bổ sung thêm khái niệm tỉ khối: Tỉ khối của khí A so với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được khái niệm tỉ khối

Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Trang 44

Câu hỏi liên quan đến yếu tố ảnh hưởng của nồng độ

Bổ sung câu hỏi ứng dụng thực tế của yếu tố nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

VD: Tại sao khi đun bếp bằng củi, nếu làm thoáng bếp thì lửa sẽ cháy to hơn.

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được một số ứng dụng thực tế

Bài tập (Chủ đề 1)

Trang 46

Các bài tập

- Bỏ bài tập 5

 

 

 

- Bổ sung thêm dạng bài tập dấu hiệu chứng tỏ  có phản ứng hóa học xảy ra, tính theo PTHH, hiệu suất của phản ứng, độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol

- Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 không yêu cầu

- Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu nhưng sách chưa đề cập đa dạng dạng bài tập liên quan để HS luyện tập

 

Bài 10. Thang pH

Trang 56

Ý nghĩa của pH

Bổ sung câu hỏi liên hệ pH trong dạ dày, trong máu, nước mưa, đất

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu

 

Mẫu 2: Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 - Cánh diều 

- Tác giả: Mai Sỹ Tuấn

- Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn

152

Thực hành đo huyết áp (máy đo huyết áp điện tử)

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có

Bài 41. Hệ sinh thái

192

Trao đổi chât và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

Tháp sinh thái

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 24. Năng lượng nhiệt

115

Đo năng lượng nhiệt bằng oát kế

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có

Bài 21. Mạch điện

104

Mắc mạch điện

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 13. Phân bón hoa học

72

Một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm cuả phân bón hoá học

Giảm tải

Đã dạy trong môn công nghệ

- Cần một số tiết thực hành đơn giản, vì dạy thực tế thời lượng chương trình thường không thể đủ để tất cả học sinh tự thực hành, đa số chỉ là quan sát.

- Cần dụng cụ thực hành đi cùng sách để học sinh hoàn thiện năng lực tự học, tự nghiên cứu.

 

 

 


 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Công nghệ  – Bộ Cánh diều

 

Sách giáo khoa Công nghệ 8 - Cánh diều 

- Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh

- N xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động

        50

Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay- con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt.

Đặt dấu chấm hỏi cuôi câu hỏi: Tính quãng đường di chuyển của con trượt?

Chưa hợp lí về quy định văn bản..

Tất cả các bài

 

Trình bày khoa học rõ ràng, kênh hình đẹp, phù hợp, nội dung chắt lọc hợp lí.

 

Không


 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên: ……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

SGK Tin học 8 Cánh diều- Công ty cổ phần đầu tư xuất bản, thiết bị giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2 Tin học và  các ngành nghề

Trang 110 từ dòng 1 đến dòng 22

( Thuộc phần 2b một số nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin)

Quá ít ngành nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin

Thêm một số nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin như hỗ trợ vận hành máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng. Thiết lập hệ thống bảo mật, phần mềm Middleware (Web Server, Application Server…). Môi trường ảo hóa và điện toán đám mây, cùng các hệ thống Cơ sở dữ liệu và sao lưu an toàn dữ liệu.

Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

........
Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phíNguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng