Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Bài 25. Tổ chức lãnh thổ công nghiệp 

 

Câu 1. Các hình thức tổ chức công nghiệp hình thành nhằm 

A. sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động.

B. hạn chế các tác hại của hoạt động sản xuất công nghiệp. 

C. tiết kiệm diện tích sử dụng đất và nguồn vốn đầu tư. 

D. phân bố hợp lí nguồn lao động giữa miền núi và đồng bằng. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành trên cơ sử dụng hợp  lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động. 

Câu 2. Điểm công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Đồng nhất với một điểm dân cư. 

B. Có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 

C. Nằm gần nguồn nguyên - nhiên liệu. 

D. Bao gồm từ 1 đến 2 xí nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Điểm công nghiệp có những đặc điểm sau: 

- Đồng nhất với một điểm dân cư. 

- Gồm 1 đến 2 xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên, nhiêu liệu công nghiệp hoặc  vùng công nghiệp nông sản. 

- Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp. 

Câu 3. Không có mối liên hệ giữa các xí nghiệp là đặc điểm của

A. khu công nghiệp. 

B. trung tâm công nghiệp. 

C. điểm công nghiệp. 

D. vùng công nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C

Đặc điểm của điểm công nghiệp là 

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản  xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư (đồng nhất với điểm  dân cư) hoặc xa điểm dân cư. 

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên  liệu (hoặc vùng nông sản). 

- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với  nhau. 

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp tập trung?

A. Khu vực có ranh giới rõ ràng. 

B. Gắn với đô thị vừa và lớn. 

C. Nơi tập trung nhiều xí nghiệp. 

D. Có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao,  thường gắn với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi -> Nhận định: Gắn  với đô thị vừa và lớn không phải đặc điểm của khu công nghiệp tập trung.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng với điểm công nghiệp? A. Giữa các xí nghiệp không liên hệ. 

B. Sản xuất sản phẩm để xuất khẩu. 

C. Có 1 - 2 xí nghiệp gần nguyên liệu. 

D. Đồng nhất với một điểm dân cư. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Đặc điểm của điểm công nghiệp là 

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm một số cơ sở sản  xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư (đồng nhất với điểm  dân cư) hoặc xa điểm dân cư.

- Các cơ sở sản xuất công nghiệp thường phân bố gần nguồn nhiên liệu, nguyên  liệu (hoặc vùng nông sản). 

- Giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp không có (hoặc có rất ít) mối liên hệ với  nhau. 

Câu 6. Khu công nghiệp có đặc điểm nào sau đây? 

A. Chỉ sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

B. Sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong khu công nghiệp đó.

C. Sản xuất các sản phẩm vừa để phục vụ tiêu dùng, vừa để xuất khẩu.

D. Chỉ sản xuất các sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhu cầu trong nước. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Các khu công nghiệp sản xuất các sản phẩm vừa để phục vụ tiêu dùng trong nước,  vừa để xuất khẩu. 

Câu 7. Cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một khu công nghiệp tập trung là

A. sân bay, hải cảng, dịch vụ bốc dỡ hàng hóa. 

B. các nhà máy, xí nghiệp, khu chế xuất. 

C. bãi kho, mạng lưới điện và hệ thống nước. 

D. điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một khu công nghiệp tập trung là điện, nước, giao  thông, thông tin liên lạc. 

Câu 8. Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây? 

A. Khu công nghiệp tập trung. 

B. Trung tâm công nghiệp. 

C. Điểm công nghiệp. 

D. Vùng công nghiệp. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D 

Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức  lãnh thổ công nghiệp theo vùng công nghiệp. 

Câu 9. Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa,  đó là đặc điểm nổi bật của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây?

A. Khu công nghiệp tập trung. 

B. Điểm công nghiệp. 

C. Trung tâm công nghiệp. 

D. Vùng công nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đó là đặc  điểm nổi bật của vùng công nghiệp. 

Câu 10. Điểm công nghiệp không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Có các ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa.

B. Phân bố gần nguồn nguyên liệu, nhiên liệu hoặc trung tâm tiêu thụ.

C. Đồng nhất với một điểm dân cư. 

D. Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ về sản xuất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Đặc điểm của điểm công nghiệp là: 

- Gồm 1 đến 2 xí nghiệp.  

- Phân bố gần nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ. 

- Giữa các xí nghiệp không có mối liên hệ với nhau. 

- Nhận xét C không phải là đặc điểm của điểm công nghiệp. 

Câu 11. Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng  sông, đầu mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây?

A. Vị trí địa lí. 

B. Tài nguyên thiên nhiên.

C. Chính sách của nhà nước. 

D. Cơ sở vật chất, hạ tầng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Các trung tâm công nghiệp thường được phân bố ở gần cảng biển, cảng sông, đầu  mối giao thông thể hiện sự ảnh hưởng của nhân tố vị trí địa lí.

Câu 12. Đặc điểm của trung tâm công nghiệp là 

A. khu vực có ranh giới rõ ràng. 

B. nơi có một đến hai xí nghiệp. 

C. gắn với đô thị vừa và lớn. 

D. có dịch vụ hỗ trợ công nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Một trong những đặc điểm của trung tâm công nghiệp là gắn với đô thị, gồm nhiều  xí nghiệp, doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung có mối liên hệ chặt chẽ về quy trình công nghệ, hỗ trợ nhau trong sản xuất. Có các xí nghiệp, doanh nghiệp  hạt nhân và các xí nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ hỗ trợ. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng với các hình thức chủ yếu của tổ chức  lãnh thổ công nghiệp? 

A. Vùng công nghiệp: hình thức tổ chức thấp nhất. 

B. Điểm công nghiệp là hình thức đơn giản nhất. 

C. Khu công nghiệp ra đời trong công nghiệp hóa. 

D. Trung tâm công nghiệp: hình thức trình độ cao. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

- Điểm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản nhất, gồm  một số cơ sở sản xuất công nghiệp nằm trong phạm vi của một điểm dân cư (đồng  nhất với điểm dân cư) hoặc xa điểm dân cư.

- Khu công nghiệp là hình thức quan trọng và phố biến ở các nước đang phát triển  trong quá trình công nghiệp hóa. 

- Trung tâm công nghiệp là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao,  thường gắn với các đô thị vừa và lớn, có vị trí địa lí thuận lợi. - Vùng công nghiệp là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Có  không gian rộng lớn, gồm rất nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung  tâm công nghiệp, có mối liên hệ mật thiết với nhau trong sản xuất.

Câu 14. Điểm khác nhau giữa điểm công nghiệp và khu công nghiệp là

A. điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư, KCN không có dân cư sinh  sống. 

B. điểm công nghiệp không có dân cư sinh sống, khu công nghiệp gắn với đô thị.

C. điểm công nghiệp phân bố nơi vị trí thuận lợi, KCN phân bố gần vùng nguyên  liệu. 

D. điểm công nghiệp có nhiều xí nghiệp tập trung, khu công nghiệp có 1 - 2 xí  nghiệp. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

So sánh đặc điểm của điểm công nghiệp và khu công nghiệp: 

- Điểm công nghiệp đồng nhất với một điểm dân cư. Khu công nghiệp tập trung  không có dân cư sinh sống. 

- Điểm công nghiệp chỉ gồm 1 đến 2 xí nghiệp. Khu công nghiệp tập trung nhiều  xí nghiệp trên một khu vực. 

- Điểm công nghiệp phân bố gần vùng nguyên - nhiên liệu; khu công nghiệp tập  trung có vị trí thuận lợi, phân bố gần sân bay, cảng biển, quốc lộ lớn, sân bay…

Câu 15. Khu vực có các cơ sở công nghiệp chỉ dành cho xuất khẩu được gọi là

A. điểm công nghiệp. 

B. khu chế xuất. 

C. trung tâm công nghiệp. 

D. khu thương mại tự do.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Khu chế xuất là khu công nghiệp đặc biệt chỉ dành cho việc sản xuất, chế biến  những sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài hoặc dành cho các loại doanh nghiệp  hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu tại khu  vực đó.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng