Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 26. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 26. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ 

Bài 26. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân  bố dịch vụ 

 

Câu 1. Các dịch vụ tiêu dùng gồm có 

A. bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch. 

B. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính.

C. hành chính công, thủ tục hành chính, vệ sinh môi trường. 

D. bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, du lịch, giáo dục, thể dục, y tế.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,...

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 2. Về kinh tế, ngành dịch vụ không có vai trò nào sau đây?

A. Thúc đẩy sự phân công lao động và hình thành cơ cấu lao động.

B. Các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt.

C. Tăng cường toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và bảo vệ môi trường.

D. Tăng thu nhập quốc dân, thu nhập của các cá nhân trong xã hội. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Vai trò về kinh tế: 

- Dịch vụ giúp các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt, đạt  hiệu quả cao và giảm rủi ro. 

- Dịch vụ thúc đẩy sự phân công lao động, hình thành cơ cấu lao động và cơ cấu  kinh tế hợp lí, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Dịch vụ góp phần tăng thu nhập quốc dân cũng như thu nhập của cá nhân trong  xã hội.

Câu 3. Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ công? 

A. Ngân hàng, bưu chính. 

B. Các hoạt động đoàn thể. 

C. Bảo hiểm, hành chính công. 

D. Giáo dục, thể dục, thể thao. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,...

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 4. Về mặt môi trường, ngành dịch vụ có vai trò nào sau đây?

A. Góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

B. Các lĩnh vực của đời sống xã hội và sinh hoạt diễn ra thuận lợi.

C. Các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt.

D. Tăng cường toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Về mặt môi trường, dịch vụ góp phần khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên  nhiên và bảo vệ môi trường. 

Câu 5. Các dịch vụ kinh doanh gồm có 

A. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính.

B. bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch. 

C. bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, du lịch, giáo dục, thể dục, y tế.

D. hành chính công, thủ tục hành chính, vệ sinh môi trường. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,...

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 6. Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ kinh doanh?

A. Bưu chính viễn thông. 

B. Hoạt động đoàn thể. 

C. Tài chính, ngân hàng. 

D. Vận tải hàng hóa. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,...

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 7. Ngành dịch vụ không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống, chuỗi liên kết sản xuất.

B. Sản phẩm ngành dịch vụ thường không mang tính vật chất.

C. Gắn liền với việc sử dụng máy móc và áp dụng công nghệ.

D. Không gian lãnh thổ của ngành dịch vụ ngày càng mở rộng. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Một số đặc điểm của ngành dịch vụ là 

- Sản phẩm của ngành dịch vụ thường không mang tính vật chất.

- Hoạt động dịch vụ có tính linh hoạt cao nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất  và đời sống xã hội. 

- Hoạt động dịch vụ có tính hệ thống. Toàn bộ các nhóm ngành dịch vụ là những  mắt xích trong một chuỗi liên kết giữa sản xuất với sản xuất, sản xuất với cung  ứng, sản xuất với tiêu dùng,... 

- Không gian lãnh thổ của dịch vụ ngày càng mở rộng. Hoạt động dịch vụ không  giới hạn ở một khu vực, một quốc gia mà phát triển toàn cầu. 

- Các thành tựu khoa học - công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ trong ngành  dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và năng suất lao động.

Câu 8. Về kinh tế, ngành dịch vụ có vai trò nào sau đây? 

A. Tăng cường toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường.

B. Các lĩnh vực của đời sống xã hội và sinh hoạt diễn ra thuận lợi.

C. Góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

D. Các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Vai trò về kinh tế: 

- Dịch vụ giúp các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt, đạt  hiệu quả cao và giảm rủi ro. 

- Dịch vụ thúc đẩy sự phân công lao động, hình thành cơ cấu lao động và cơ cấu  kinh tế hợp lí, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

- Dịch vụ góp phần tăng thu nhập quốc dân cũng như thu nhập của cá nhân trong  xã hội. 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không hoàn toàn đúng với vai trò của ngành dịch  vụ? 

A. Tạo việc làm và nâng cao thu nhập người lao động. 

B. Cho phép khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên. 

C. Góp phần phân bố lại dân cư, cung cấp nhiên liệu. 

D. Có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất.

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Sự phát triển ngành dịch vụ có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và đời  sống xã hội: 

- Thúc đẩy sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế khác. - Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. 

- Khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội để phát triển  đất nước. 

- Thúc đẩy liên kết giữa các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ, hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. 

- Nâng cao đời sống văn hóa, văn minh cho người dân. 

Câu 10. Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ tiêu dùng? 

A. Giáo dục, thể dục, thể thao. 

B. Ngân hàng, bưu chính. 

C. Các hoạt động đoàn thể. 

D. Bảo hiểm, hành chính công. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,...

- Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 11. Hoạt động nào sau đây thuộc dịch vụ kinh doanh? 

A. Bảo hiểm, hành chính công. 

B. Giáo dục, thể dục, thể thao. 

C. Các hoạt động đoàn thể.

D. Ngân hàng, bưu chính. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,... - Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 12. Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ tiêu dùng?

A. Y tế, giáo dục. 

B. Bán buôn, bán lẻ. 

C. Vận tải hàng hóa. 

D. Thể dục, thể thao. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,... - Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 13. Các dịch vụ công gồm có 

A. bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, du lịch, giáo dục, thể dục, y tế.

B. hành chính công, thủ tục hành chính, vệ sinh môi trường. 

C. bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch. 

D. tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,... - Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 14. Hoạt động nào sau đây không thuộc dịch vụ công? 

A. Hoạt động đoàn thể. 

B. Thủ tục hành chính. 

C. Hành chính công. 

D. Bưu chính viễn thông. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Người ta thường chia dịch vụ thành ba nhóm: 

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bưu chính  viễn thông,… 

- Dịch vụ tiêu dùng: bán buôn, bán lẻ, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch,... - Dịch vụ công: hành chính công, hoạt động đoàn thể, thủ tục hành chính, vệ sinh  môi trường,... 

Câu 15. Về mặt xã hội, ngành dịch vụ có vai trò nào sau đây?

A. Tăng cường toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường.

B. Góp phần khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

C. Các hoạt động sản xuất, phân phối diễn ra một cách thông suốt.

D. Các lĩnh vực của đời sống xã hội và sinh hoạt diễn ra thuận lợi. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Về mặt xã hội, dịch vụ giúp cho các lĩnh vực của đời sống xã hội và sinh hoạt  công cộng diễn ra thuận lợi, nâng cao đời sống con người.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng