Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 12. Đất và sinh vật có đáp án chi tiết

 Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 12. Đất và sinh vật.

Bài 12. Đất và sinh vật

 

Câu 1. Thổ nhưỡng là lớp vật chất 

A. mềm bở ở bề mặt lục địa. 

B. tơi xốp ở bề mặt lục địa. 

C. rắn ở bề mặt vỏ Trái Đất. 

D. vụn ở bề mặt vỏ Trái Đất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Đất là lớp vật chất tơi xốp nằm trên cùng của bề mặt lục địa. Đất gồm có các thành  phần vô cơ, hữu cơ, nước, không khí và được đặc trưng bởi độ phì.

Câu 2. Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần vô cơ cho  đất? 

A. Địa hình. 

B. Sinh vật. 

C. Khí hậu. 

D. Đá mẹ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Đá mẹ là nhân tố khởi đầu của quá trình hình thành đất, các đặc tính của đá mẹ như màu sắc, cấu tạo, thành phần khoáng sẽ tác động đến tính chất lí, hoá của đất.  Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định đến thành phần  khoáng vật, thành phần cơ giới của đất. 

Câu 3. Đặc trưng của thổ nhưỡng là 

A. độ ẩm. 

B. tơi xốp. 

C. vụn bở. 

D. độ phì. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D

Đất được cấu tạo bởi các thành phần chính bao gồm chất khoáng, chất hữu cơ,  không khí và nước. Đặc trưng cơ bản của đất là độ phì. 

Câu 4. Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành  nên độ phì của đất? 

A. Sinh vật, đá mẹ. 

B. Khí hậu, sinh vật. 

C. Địa hình, đá mẹ. 

D. Đá mẹ, khí hậu. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Các nhân tố có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên độ phì của đất  là khí hậu và sinh vật. 

- Khí hậu: Nhiệt và ẩm làm phá huỷ đá gốc tạo ra các sản phẩm phong hoá và tiếp  tục phong hoá thành đất; ảnh hưởng đến chế độ nhiệt ẩm của đất, sự hoà tan, rửa  trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất. 

- Sinh vật: Cung cấp chất dinh dưỡng cho đất; thực vật cung cấp chất hữu cơ, vi  sinh vật phân giải xác thực vật và động vật tổng hợp thành mùn.

Câu 5. Các nhân tố nào sau đây có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành  nên các thành phần chủ yếu của đất? 

A. Khí hậu, sinh vật. 

B. Đá mẹ, khí hậu. 

C. Địa hình, đá mẹ. 

D. Sinh vật, đá mẹ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Các nhân tố có tác động quan trọng nhất đến việc hình thành nên các thành phần  chủ yếu của đất là sinh vật và đá mẹ. 

- Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định đến thành phần  khoáng vật, thành phần cơ giới của đất.

- Sinh vật cung cấp chất dinh dưỡng cho đất; thực vật cung cấp chất hữu cơ, vi  sinh vật phân giải xác thực vật và động vật tổng hợp thành mùn.

Câu 6. Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là 

A. đá gốc, lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng. 

B. lớp vỏ phong hoá, lớp phủ thổ nhưỡng, đá gốc. 

C. đá gốc, lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá. 

D. lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Lớp vỏ phong hoá là sản phẩm phong hoá của đá gốc, nằm phía dưới lớp đất và  phía trên cùng của tầng đá gốc -> Thứ tự từ bề mặt đất xuống sâu là lớp phủ thổ nhưỡng, lớp vỏ phong hoá, đá gốc. 

Câu 7. Các yếu tố khí hậu nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành  đất? 

A. Nhiệt và ẩm. 

B. Ẩm và khí. 

C. Khí và nhiệt. 

D. Nhiệt và nước. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Nhiệt và ẩm làm phá huỷ đá gốc tạo ra các sản phẩm phong hoá và tiếp tục phong  hoá thành đất; ảnh hưởng đến chế độ nhiệt ẩm của đất, sự hoà tan, rửa trôi hoặc  tích tụ vật chất trong các tầng đất. 

Câu 8. Độ phì của đất là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh  dưỡng cần thiết cho 

A. sinh vật. 

B. thực vật. 

C. vi sinh vật. 

D. động vật. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Độ phì là khả năng đất cung cấp nước, các chất dinh dưỡng và các yếu tố khác  (như nhiệt, khí,...), giúp thực vật sinh trưởng và phát triển. 

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của đá mẹ đối với việc hình  thành đất? 

A. Nguồn cung cấp vật chất vô cơ. 

B. Quyết định thành phần khoáng vật. 

C. Quyết định thành phần cơ giới. 

D. Nguồn cung cấp vật chất hữu cơ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Đá mẹ là nhân tố khởi đầu của quá trình hình thành đất, các đặc tính của đá mẹ như màu sắc, cấu tạo, thành phần khoáng sẽ tác động đến tính chất lí, hoá của đất.  Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định đến thành phần  khoáng vật, thành phần cơ giới của đất. 

Câu 10. Loại đất nào sau đây không thuộc nhóm feralit? 

A. đất phù sa cổ. 

B. đất ở núi đá. 

C. đất đỏ badan. 

D. đất đỏ đá vôi. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Đất phù sa cổ thuộc nhóm đất phù sa -> Đất phù sa cổ không thuộc nhóm đất  feralit. 

Câu 11. Nhân tố nào sau đây có tác động đến việc tạo nên thành phần hữu cơ cho  đất? 

A. Sinh vật. 

B. Đá mẹ.

C. Địa hình. 

D. Khí hậu. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Sinh vật là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho đất; thực vật cung cấp chất hữu  cơ, vi sinh vật phân giải xác thực vật và động vật tổng hợp thành mùn.

Câu 12. Trong việc hình thành đất, khí hậu không có vai trò nào sau đây? A. Ảnh hưởng đến hoà tan, rửa trôi vật chất. 

B. Tạo môi trường cho hoạt động vi sinh vật. 

C. Cung cấp vật chất hữu cơ và khí cho đất. 

D. Làm cho đá gốc bị phân huỷ về mặt vật lí. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Khí hậu có vai trò rất quan trọng trong quá trình hình thành đất, tác động đến sự phát triển của các nhân tố khác như đá mẹ, địa hình, sinh vật. Hai yếu tố nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu có tác động mạnh nhất đến quá trình phong hoá đá và  hình thành đất. 

Câu 13. Tác động quan trọng nhất của sinh vật đối với việc hình thành đất là

A. làm đá gốc bị phá huỷ. 

B. tạo các vành đai đất. 

C. cung cấp chất hữu cơ. 

D. cung cấp chất vô cơ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Sinh vật tham gia vào quá trình phá huỷ đá. Chất hữu cơ trong đất phụ thuộc rất  nhiều vào sự xuất hiện của sinh vật tác động vào quá trình hình thành đất. Xác  của sinh vật phân huỷ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Ngoài ra, sinh vật còn  ngăn chặn xói mòn, rửa trôi đất -> Tác động quan trọng nhất của sinh vật đối với  việc hình thành đất là cung cấp chất hữu cơ.

Câu 14. Vai trò quan trọng của vi sinh vật trong việc hình thành đất là

A. hạn chế sự xói mòn, rửa trôi. 

B. góp phần làm phá huỷ đá. 

C. cung cấp vật chất hữu cơ. 

D. phân giải, tổng hợp chất mùn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Sinh vật cung cấp chất dinh dưỡng cho đất; thực vật cung cấp chất hữu cơ, vi sinh  vật phân giải xác thực vật và động vật tổng hợp thành mùn. 

Câu 15. Trong việc hình thành đất, thực vật không có vai trò nào sau đây?

A. Phân giải, tổng hợp chất mùn. 

B. Góp phần làm phá huỷ đá. 

C. Cung cấp vật chất hữu cơ. 

D. Hạn chế sự xói mòn, rửa trôi. 

Hướng dẫn giải a

Đáp án đúng là: A 

Sinh vật tham gia vào quá trình phá huỷ đá. Chất hữu cơ trong đất phụ thuộc rất  nhiều vào sự xuất hiện của sinh vật tác động vào quá trình hình thành đất. Xác  của sinh vật phân huỷ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho đất. Ngoài ra, sinh vật còn  ngăn chặn xói mòn, rửa trôi đất => Vi sinh vật phân giải xác thực vật và động vật  tổng hợp thành mùn.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng