Sách giáo viên Tiếng Anh 7 Friends plus

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô tài liệu sách giáo viên Tiếng Anh 7 Friends plus.Introduction
Introducing Tiếng Anh 7 Friends Plus
Components of the course
Student Book at a glance
Workbook at a glance Tiếng Anh 7 Friends Plus methodology
Evaluation and testing
Tiếng Anh 7 Friends Plus Classroom Presentation Tool
Student Book contents
Teaching notes
Starter unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Tiếng Anh 7 Friends Plus Options
Workbook answer key
Student Book audio scripts
Workbook audio scripts

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng