Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn học/hoạt động giáo dục: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 chân trời sáng tạo

Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn học/hoạt động giáo dục: hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 chân trời sáng tạo.


Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/2022/09/ke-hoach-giao-duc-cua-giao-vien-mon-trai-nghiem-7.html

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG:

TỔ:

       Họ và tên giáo viên

  

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP LỚP 7

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

 

 

STT

Bài học

 

  Số tiết

 

Thời điểm

 

Thiết bị dạy học

 

Địa điểm dạy học

 

 

 

Chủ đề 1. Rèn luyện thói quen.

SHDC:4 tiết

HĐGD theo chủ đề:4 tiết

SHL: 4 tiết

 

 

 

Tiết 1: SHDC: Khai giảng năm học mới.

Tiết 2: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện thói quen.

Tiết 3: SHL: . Xây dựng tổ chức lớp.

 

 

3

 

 

Tuần 1

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

 

 Tiết 4: SHDC: 2. Tìm hiểu truyền thống nhà trường.

 Tiết 5: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện thói quen.

Tiết 6: SHL:  Tìm hiểu  nội quy trường lớp và nhiệm vụ năm học.

 

3

 

 

Tuần 2

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

Tiết 7: SHDC3. Tham gia xây dựng văn hoá trường học.

 Tiết 8: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện thói quen.

Tiết 9: SHL: Thực hiện nội quy học tập

 

     3

 

   Tuần 3

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

Tiết 10: SHDC: . Hát những bài hát truyền thống về nhà trường

Tiết 11: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện thói quen.

Tiết 12: SHL: Chia sẻ về thói quen tốt của bạn, của em.

Đánh giá chủ đề 1

3

Tuần 4

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

 

2

Chủ đề 2. Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.

SHDC: 4 tiết

HĐGD theo chủ đề: 4 tiết

SHL: 4 tiết

 

Tiết 13: SHDC: 1.Tìm hiểu phương pháp học ở trường trung học cơ sở

Tiết 14 : HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ.

Tiết 15: SHL: Chia sẻ về phương pháp học tập.

 

 

3

 

 

Tuần 5

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 16: SHDC: . Lan toả giá trị yêu thương

Tiết 17: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. (tiếp theo).

Tiết 18: SHL: Hát bài hát ca ngợi phụ nữ

 

 

 

 

3

 

 

 

Tuần 6

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 19:SHDC: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam.

Tiết 20: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. (tiếp theo).

Tiết 21: SHL: Làm quà tặng mẹ. tặng cha.

 

 

 

3

 

 

Tuần 7

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 22: SHDC: Tổ chức diễn đàn phòng chống tai nạn, thương tích trong trường học.

Tiết 23: HĐGD theo chủ đề: Rèn luyện sự kiên trì và chăm chỉ. (tiếp theo).

Tiết 24: SHL: Thực hành phỏng chống tai nạn thương tích trong trường học.             Đánh giá chủ đề 2

 

 

3

 

 

Tuần 8

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Chủ đề 3. Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

 

 

Tiết 25: SHDC: Thi đua Dạy tốt, học tốt.

Tiết 26:Kiểm tra giữa học kì I.

Tiết 27: SHL: 1.Xây dựng đổi bạn cùng tiến.

3

Tuần 9

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

Tiết 28: SHDC: Tôn vinh nghề dạy học

Tiết 29: HĐGD theo chủ đề: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

 Tiết 30: SHL: 2. Thảo luận Sống có đạo đức và sống theo pháp luật

3

Tuần 10

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

Tiết 31: SHDC: Tham gia Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tiết 32: HĐGD theo chủ đề: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

Tiết 33: SHL: Tri ân thầy cô giáo

 

 

3

 

 

 

 

 

Tuần 11

 

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

Tiết 34: SHDC: Tổng kết phong trào Dạy tốt, học tốt

Tiết 35: HĐGD theo chủ đề: Hợp tác thực hiện nhiệm vụ chung.

Tiết 36: SHL: Kể về thầy cô giáo cũ.

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

  Tuần 12

 

 

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

Tiết 37: SHDC: Giáo dục truyền thống nhà trường

Tiết 38: HĐGD theo chủ đề: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm.

Tiết 39: SHL: Chia sẽ truyền thống yêu nước của gia đình em.

4. Tự hào về gia đình em.

    Đánh giá chủ đề 3

 

 

3

 

 

 

Tuần 13

 

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

4

Chủ đề 4. Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

SHDC: 3 tiết

HĐGD theo chủ đề: 3 tiết

SHL : 3 tiết

 

Tiết 40: SHDC: Bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Tiết 41 :HĐGD theo chủ đề:  Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Tiết 42: SHL Thực hiện nền nếp theo gương chú bộ đội.

 

 

3

 

 

Tuần 14

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 43: SHDC: Giữ gìn truyền thống văn hoá

Tiết 44: HĐGD theo chủ đề: Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.

Tiết 45: SHL: Xây dựng Gia đình văn hóa.

 

 

3

 

 

Tuần 15

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 46: SHDC: Tư hào Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiết 47: HĐGD theo chủ đề: Chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.(tiếp theo).

Tiết 48: SHL:  Tự hào về gia đình em.

              Đánh giá chủ đề 4

 

 

3

 

 

Tuần 16

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

5

Chủ đề 5. Chi tiêu có kế hoạch.

SHDC: 3 tiết

HĐGD theo chủ đề: 2 tiết

SHL : 2tiết

 

Tiết 49: SHDC: . Vui xuân ấm no

Tiết 50: HĐGD theo chủ đề: Chi tiêu có kế hoạch.

Tiết 51: SHL: Trang trí đón tết 

 

 

3

 

Tuần 17

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 52: SHDC. Sơ kết học là I

Tiết 53 : Kiểm tra cuối kì I

Tiết 54: SHL: Sơ kết lớp

                   Đánh giá chủ đề 5

3

Tuần 18

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

Học kỳ II:

 

Tiết 55: SHDC: Giữ gìn truyền thống ngày tết

Tiết 56: HĐGD theo chủ đề: Chi tiêu có kế hoạch.

Tiết 57: SHL: Cùng bạn tham gia trang trí lớp học chào xuân.

 

 

 

3

 

 

Tuần 19

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chủ đề 6. Sống hòa hợp trong cộng đồng.

SHDC: 4 tiết

HĐGD theo chủ đề: 4 tiết

SHL : 4 tiết

 

Tiết 58: SHDC Chào năm mới.

Tiết 59: HĐGD theo chủ đề:  Sống hòa hợp trong cộng đồng.

Tiết 60: SHL: Ứng xử văn minh khi tham gia lễ hội.

 

 

3

 

 

Tuần 20

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 61: SHDC: Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

Tiết 62: HĐGD theo chủ đề: Tham gia hoạt động thiện nguyện.

Tiết 63: SHL: Hát mừng Đảng mừng xuân

 

 

3

 

 

Tuần 21

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 64:SHDC: Vui Tết an toàn.

Tiết 65: HĐGD theo chủ đề: Tự hào truyền thống quê hương.

Tiết 66: SHL: : Thảo luận về cách vui Tết an toàn.

3

 

 

Tuần 22

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 67:SHDC: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

Tiết 68: HĐGD theo chủ đề: Tự hào truyền thống quê hương.

Tiết 69: SHL: Chia sẻ những việc làm bảo vệ cảnh quan,

Đánh giá chủ đề 6

 

 

 

3

 

 

Tuần 23

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

7

Chủ đề 7. Góp phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính

SHDC: 3 tiết

HĐGD theo chủ đề: 3 tiết

SHL: 3 tiết

Tiết 70: SHDC: Bảo vệ môi trường và giảm thiểu hiệu ứng nhà kinh.

Tiết 71: HĐGD theo chủ đề: : Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi.

Tiết 72: SHL Bảo vệ môi trường - trách nhiệm chung

 

 

 

 

 

3

 

Tuần 24

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 73: SHDC: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và hưởng ứng văn hoá đọc vì sự phát triển bềnn vững

Tiết 74: HĐGD theo chủ đề: Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.

Tiết 75: SHL: Hát vé ngut phy nữ Việt Nam và giới thiệu cuốn sách yêu thích.

 

 

3

 

Tuần 25

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

Tiết 76: SHDC Tiến bước lên Đoàn,

Tiết 77: HĐGD theo chủ đề: Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính (Tiếp theo).

Tiết 78: SHL: Hát về hành tinh xanh.                     Đánh giá chủ đề 7

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 26

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Chủ điểm 8. Tìm hiểu các nghề ở địa phương.

SHDC: 3 tiết

HĐGD theo chủ đề: 3 tiết

SHL: 3 tiết

 

Tiết 79: SHDC: Phát triển nghề ở địa phương trong hội nhập quốc tế.

Tiết 80: Kiểm tra giữa kì II

Tiết 81: SHL: 1. Chia sẻ về nghề em yêu thích.

 

3

Tuần 27

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 82 :SHDC: Hợp tác và phát triển nghề tại địa phương.

Tiết 83 : HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương.

Tiết 84: SHL: 2. Chia sẻ về giá trị sống.

 

 

3

 

 

Tuần 28

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 85 : SHDC: . Giới thiệu một số nghề về nghiên cứu môi trường.

Tiết 86 : HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương (Tiếp theo).

Tiết 87: SHL: |3. Tìm hiểu về tầm quang Đoàn viên lao động giỏi.

 

 

 

3

 

 

Tuần 29

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 88:SHDC: SHDC: Toạ đàm về vẻ đẹp người lao động.

Tiết 89: HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu một số nghề hiện có ở địa phương (Tiếp theo).

Tiết 90: SHL: 4. Tham gia trò chơi đoán nghề.

Đánh giá chủ đề 8

 

 

3

 

 

 

 

Tuần 30

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

9

Chủ đề 9. Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động.

SHDC: 3 tiết

HĐGD theo chủ đề: 3 tiết

SHL : 3 tiết

 

Tiết 91 :SHDC: Mừng ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc Để Lao động 1/5.

Tiết 92: HĐGD theo chủ đề:

Tiết 93: SHL: 1. Thảo luận về người lao đồng thời đại mới.

3

31

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 94 :SHDC: Mừng ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiến phong Hồ Chí Minh.

 Tiết 95: HĐGD theo chủ đề: Tìm hiểu các năng lực và phẩm chất cần có ở người lao động.

Tiết 96: SHL: 2. Kể về những tấm gương lao động mà n yêu mến.

 

3

32

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 97 :SHDC: Nhớ về Bác

Tiết 98: HĐGD theo chủ đề:

Tiết 99: SHL: 3. Tự hào là đội viên.

| Đánh giá chủ đề 9

3

33

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

Tiết 100 :SHDC: Tổng kết năm học

Tiết 102: Kiểm tra cuối kì II

Tiết 103: SHL: 4. Kể cho nhau nghe những mẫu chuyện về Bác

 

 

 

3

 

 

Tuần 34

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

Tiết 104: Tạm biệt lớp 7.

Tiết 105: 5. Tổng kết năm học/Xây dựng kế hoạch hề.

 

 

 

3

 

 

Tuần 35

 

 

Máy tính, máy chiếu, ti vi, phiếu học tập.

Tại lớp, sân trường

 

 

 

       II. Nhiệm vụ khác (nếu có):

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng