Kế hoạch dạy học môn Toán 7 sách Cánh diều

Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Cánh diều giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng phân phối chương trình cho 35 tuần của năm học 2022 - 2023

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC

SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7 (BỘ SÁCH CÁNH DIỀU)

Tên chương, bài học

Số tiết

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

19

§1. Tập hợp các số hữu tỉ

4

§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

3

§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

4

§4. Thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế

4

§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ

2

Bài tập cuối chương I

2

CHƯƠNG II. SỐ THỰC

23

§1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

2

§2. Tập hợp các số thực

3

§3. Giá trị tuyệt đối của một số thực

2

§4. Làm tròn và ước lượng

3

§5. Tỉ lệ thức

2

§6. Dãy tỉ số bằng nhau

3

§7. Đại lượng tỉ lệ thuận

3

§8. Đại lượng tỉ lệ nghịch

3

§9. Bài tập cuối chương II

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

3

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

5

§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

2

§2. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

2

Bài tập cuối chương III

1

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng

3

CHƯƠNG IV. GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

11

§1. Góc ở vị trí đặc biệt

2

§2. Tia phân giác của một góc

1

§3. Hai đường thẳng song song

3

§4. Định lí

3

Bài tập cuối chương IV

2

Chương V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

18

§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu

3

§2. Phân tích và xử lí dữ liệu

3

§3. Biểu đồ đoạn thẳng

3

§4. Biểu đồ hình quạt tròn

3

§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản

2

§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

2

Bài tập cuối chương V

2

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Dung tích phổi

3

Chương VI. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

16

§1. Biểu thức số. Biểu thức đại số

3

§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến

3

§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến

3

§4. Phép nhân đa thức một biến

2

§5. Phép chia đa thức một biến

3

Bài tập cuối chương VI

2

Chương VII. TAM GIÁC

31

§1. Tổng các góc của một tam giác

2

§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

2

§3. Hai tam giác bằng nhau

1

§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh

3

§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh

3

§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc

3

§7. Tam giác cân

2

§8. Đường vuông góc và đường xiên

2

§9. Đường trung trực của một đoạn thẳng

2

§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

2

§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

2

§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

2

§13. Tính chất ba đường cao của tam giác

2

Bài tập cuối chương VII

3

THỰC HÀNH MỘT SỐ PHẦN MỀM

(NẾU NHÀ TRƯỜNG CÓ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN)

Tổng cộng là 132 tiết (trong đó: Đại số 58 tiết, Hình học 47 tiết, Thống kê – Xác suất 18 tiết, Thực hành trải nghiệm 9 tiết) còn dư ra 8 tiết phân phối vào các tiết kiểm tra và dự phòng.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng