Kế hoạch dạy học, Phân phối chương trình môn Toán 10 sách Kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học, Phân phối chương trình môn Toán 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phân phối chương trình môn Toán 10 Kết nối tri thức

PPCT Toán 10 KNTT

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 10
SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

(Cả năm 35 tuần X 3 tiết = 105 tiết)

TUẦN

TIẾT THỨ

BÀI DẠY

GHI CHÚ

TẬP 1 (HỌC KỲ I)

CHƯƠNG I: MỆNH ĐE VÀ TẬP HỢP (9 tiết)
11,2,3Bài 1: Mệnh đề (4 tiết)
24
5,6Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (4 tiết)
37,8
9Bài tập cuối chương I (1 tiết)
CHƯƠNG II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (6 tiết)
410,11Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (2 tiết)
12Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (3 tiết)
513,14
15Bài tập cuối chương II (1 tiết)
CHƯƠNG III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC (7 tiết)
616,17Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (2 tiết)
18Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác (4 tiết)
719,20,21
822Bài tập cuối chương III (1 tiết)
823,24Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I (3 tiết)
925
CHƯƠNG IV: VECTƠ
926,27Bài 7: Các khái niệm mở đầu (2 tiết)
1028,29Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ (2 tiết)
30Bài 9: Tích vectơ với một số (2 tiết)
1131
32,33Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ (3 tiết)
1234
35,36Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ (3 tiết)
1337
38Bài tập cuối chương IV (1 tiết)
CH[ƯƠNG V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHIÓM (8 tiết)
1339Bài 12: Số gần đúng và sai số (2 tiết)
1440
41,42Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm (2 tiết)
1543,44,45Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán (3 tiết)
1646Bài tập cuối chương V (1 tiết)
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM (4 tiết)
1647,48Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính (2 tiết)
1749,50Mạng xã hội: Lợi và hại (2 tiết)
1751Ôn tập và kiểm tra cuối kỳ I (4 tiết)
1852,53,54


TẬP 2 (HỌC KỲ II)
CHƯƠNG VI: HÀM SỐ ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG (13 tiết)
155,56,57Bài 15: Hàm số (4 tiết)
258
59,60Bài 16: Hàm số bậc hai (3 tiết)
361
62,63Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai (3 tiết)
464
65,66Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai (2 tiết)
567Bài tập cuối chương VI (1 tiết)
CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG (12 tiết)
568,69Bài 19: Phương trình đường thẳng (2 tiết)
670,71,72Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách (3 tiết)
773,74Bài 21 Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ (2 tiết)
75Bài 22: Ba đường conic (4 tiết)
876,77,78
979Bài tập cuối chương VII (1 tiết)
980,81Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ II (3 tiết)
1082
CHƯƠNG VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP (11 tiết)
1083,84Bài 23: Quy tắc đếm (4 tiết)
1185,86
87Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp (4 tiết)
1288,89,90
1391,92Bài 25: Nhị thức Newton (2 tiết)
93Bài tập cuối chương VIII (1 tiết)
CHƯƠNG IX: TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN (6 tiết)
1494,95Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất (2 tiết)
96Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển (3 tiết)
1597,98
99Bài tập cuối chương IX (1 tiết)
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆP (3 tiết)
16100,101Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học (2 tiết)
102Ước tính số cá thể trong một quần thể (1 tiết)
17103,104,105Ôn tập và kiểm tra cuối năm (3 tiết)
Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng