Kế hoạch dạy học, Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Kết nối tri thức | Phụ lục 3 Toán 7 kết nối tri thức

Kế hoạch dạy học, Phân phối chương trình môn Toán 7 sách Kết nối tri thức. Kế hoạch dạy học của giáo viên toán 7 kết nối tri thức.

Kế hoạch dạy học môn Toán 7 sách Kết nối tri thức bao gồm các nội dung: xác định mục tiêu giảng dạy; thiết kế các hoạt động giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động dạy - học.

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 7 năm 2022 - 2023

TRƯỜNG THCS ……………….

TỔ KH TỰ NHIÊN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7 KẾT NỐI TRI THỨC

Năm học: 2022 – 2023

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

Đại số 86 tiết

Hình học 54 tiết

Học kỳ I:

18 tuần x 4 tiết = 72 tiết

10 tuần x 2 tiết = 20 tiết

6 tuần x 3 tiết = 18 tiết

1 tuần x 2 tiết = 2 tiết

1 tuần x 3 tiết = 3 tiết

10 tuần x 2 tiết = 20 tiết

6 tuần x 1 tiết = 6 tiết

1 tuần x 2 tiết = 2 tiết

1 tuần x 1 tiết = 1 tiết

Học kỳ II

17 tuần x 4 tiết = 68 tiết

8 tuần x 2 tiết = 16 tiết

5 tuần x 3 tiết = 15 tiết

2 tuần x 4 tiết = 8 tiết

2 tuần x 2 tiết = 4 tiết

8 tuần x 2 tiết = 16 tiết

5 tuần x 1 tiết = 5 tiết

2 tuần x 0 tiết = 0 tiết

2 tuần x 2 tiết = 4 tiết

SỐ, ĐẠI SỐ, THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT ( 86 tiết )

TUẦN

TIẾT THEO PPCT

BÀI

NỘI DUNG BÀI DẠY

NỘI DUNG TÍCH HỢP

Ghi chú

HỌC KÌ 1

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

1

1

1

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (tiết 1)

2

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ (tiết 2)

2

3

2

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (tiết 1)

4

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ (tiết 2)

3

5

Luyện tập chung

6

3

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiết 1)

4

7

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiết 2)

8

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ ( tiết 3)

5

9

4

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính.Qui tắc chuyển vế ( tiết 1)

10

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính.Qui tắc chuyển vế ( tiết 2)

6

11

Luyện tập chung ( tiết 1)

Kiểm tra 15p lấy điểm TX

12

Luyện tập chung ( tiết 2)

7

13

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. SỐ THỰC

14

5

Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn ( Tiết 1)

8

15

Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn ( Tiết 2)

16

6

Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học ( Tiết 1)

9

17

Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học ( Tiết 2)

18

Ôn tập giữa kì 1

10

19

Kiểm tra giữa kì 1

KTGK1

90 phút

20

Kiểm tra giữa kì 1

11

21

7

Bài 7: Tập hợp các số thực ( Tiết 1)

22

Bài 7: Tập hợp các số thực ( Tiết 2)

23

Bài 7: Tập hợp các số thực ( Tiết 3)

12

24

Luyện tập chung ( Tiết 1)

25

Luyện tập chung ( Tiết 2)

26

Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

13

27

17

Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu ( Tiết 1)

28

Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu ( Tiết 2)

29

18

Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 1)

14

30

Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 2)

31

Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn ( Tiết 3)

32

19

Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng ( tiết 1)

15

33

Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng ( tiết 2)

34

Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng ( tiết 3)

35

Luyện tập chung ( tiết 1)

16

36

Luyện tập chung ( tiết 2)

37

Bài tập cuối chương V

Kiểm tra 15p lấy điểm TX

38

Ôn tập cuối kì 1

17

39

Thi cuối kì 1

KTCK1

90 phút

40

Thi cuối kì 1

18

41

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam ( tiết 1)

HĐTHTN

42

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam ( tiết 2)

HĐTHTN

43

Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam ( tiết 3)

HĐTHTN

HỌC KÌ 2

CHƯƠNG VI. TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THỨC

19

44

20

Bài 20: Tỉ lệ thức ( tiết 1)

45

Bài 20: Tỉ lệ thức ( tiết 2)

20

46

21

Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

47

Luyện tập chung ( tiết 1)

21

48

Luyện tập chung ( tiết 2)

49

22

Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận ( tiết 1)

22

50

Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận ( tiết 2)

51

23

Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch ( tiết 1)

23

52

Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch ( tiết 2)

53

Luyện tập chung ( tiết 1)

24

54

Luyện tập chung ( tiết 2)

Kiểm tra 15p lấy điểm TX

55

Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC

25

56

24

Bài 24: Biểu thức đại số

57

Ôn tập giữa kì 2

26

58

Thi giữa kì 2

KTGK2

90 phút

59

Thi giữa kì 2

27

60

25

Bài 25: Đa thức một biến ( tiết 1)

61

Bài 25: Đa thức một biến ( tiết 2)

62

Bài 25: Đa thức một biến ( tiết 3)

28

63

26

Bài 26: Phép cộng và phép trừ Đa thức một biến

( tiết 1)

64

Bài 26: Phép cộng và phép trừ Đa thức một biến

( tiết 2)

65

Luyện tập chung ( tiết 1)

29

66

Luyện tập chung ( tiết 2)

67

27

Bài 27: Phép nhân Đa thức một biến ( tiết 1)

68

Bài 27: Phép nhân Đa thức một biến ( tiết 2)

30

69

28

Bài 28: Phép chia Đa thức một biến ( tiết 1)

70

Bài 28: Phép chia Đa thức một biến ( tiết 2)

71

Bài 28: Phép chia Đa thức một biến ( tiết 3)

31

72

Luyện tập chung ( tiết 1)

73

Luyện tập chung ( tiết 2)

74

Bài tập cuối chương VII

32

75

29

Bài 29: Làm quen với biến cố ( tiết 1)

CHƯƠNG VIII.LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ

76

Bài 29: Làm quen với biến cố ( tiết 2)

77

30

Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố ( tiết 1)

78

Bài 30: Làm quen với sắc xuât cùa biến cố

( tiết 2)

33

79

Luyện tập chung

80

Bài tập cuối chương VIII

81

Ôn tập cuối kì 2 ( tiết 1)

82

Ôn tập cuối kì 2 ( tiết 2)

34

83

Thi cuối kì 2

KTCK2

90 phút

84

Thi cuối kì 2

35

85

Đại lượng tỉ lệ trong đời sống ( tiết 1)

HĐTHTN

86

Đại lượng tỉ lệ trong đời sống ( tiết 2)

HĐTHTN

HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( 54 tiết )

TUẦN

TIẾT THEO PPCT

BÀI

NỘI DUNG BÀI DẠY

NỘI DUNG TÍCH HỢP

Ghi chú

CHƯƠNG III GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1

1

8

Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc ( tiết 1)

2

Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc ( tiết 2)

2

3

9

Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết ( tiết 1)

4

Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết ( tiết 2)

3

5

Luyện tập chung ( tiết 1)

6

Luyện tập chung ( tiết 2)

4

7

10

Bài 10: Tiên đề Ơclit tính chất của hai đường thẳng song song ( tiết 1)

8

Bài 10: Tiên đề Ơclit tính chất của hai đường thẳng song song ( tiết 2)

5

9

11

Bài 11: Định lý và chứng minh định lý

10

Luyện tập chung

6

11

Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

12

12

Bài 12: Tổng các góc của một tam giác

7

13

13

Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( tiết 1)

14

Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác ( tiết 2)

8

15

Luyện tập chung

16

14

Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác ( tiết 1)

9

17

Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác ( tiết 2)

18

Ôn giữa kì 1

10

19

Luyện tập chung

20

15

Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ( tiết 1)

11

21

Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông ( tiết 2)

12

22

16

Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng ( tiết 1)

Kiểm tra 15p lấy điểm TX

13

23

Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng ( tiết 2)

14

24

Luyện tập chung ( tiết 1)

15

25

Luyện tập chung ( tiết 2)

16

26

Bài tập cuối chương IV

17

27

Ôn cuối kì 1

28

Vẽ hình với phần mềm GeoGeBra ( tiết 1)

HĐTHTN

18

29

Vẽ hình với phần mềm GeoGeBra ( tiết 2)

HĐTHTN

HỌC KÌ 2

CHƯƠNG IX. QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC

19

30

31

Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác ( tiết 1)

31

Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác ( tiết 2)

20

32

32

Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

33

33

Bài 33: Quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác

21

34

Luyện tập chung ( tiết 1)

35

Luyện tập chung ( tiết 2)

22

36

34

Bài 34: Sự đồng qui của ba đường trung tuyến ba đường phân giác của một tam giác ( tiết 1)

37

Bài 34: Sự đồng qui của ba đường trung tuyến ba đường phân giác của một tam giác ( tiết 2)

23

38

35

Bài 35: Sự đồng qui của ba đường trung trực ba đường cao của một tam giác ( tiết 1)

39

Bài 35: Sự đồng qui của ba đường trung trực ba đường cao của một tam giác ( tiết 2)

24

40

Luyện tập chung ( tiết 1)

41

Luyện tập chung ( tiết 2)

Kiểm tra 15p lấy điểm TX

25

42

Bài tập cuối chương IX

CHƯƠNG X. .MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

43

Ôn giữa kì 2

26

44

36

Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương ( tiết 1)

45

Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương ( tiết 2)

27

46

Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương ( tiết 3)

28

47

Luyện tập

29

48

37

CĐ STEM:

Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. ( tiết 1)

Chấm sản phẩm lấy điểm TX

30

49

CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. ( tiết 2)

31

50

Ôn tập cuối kì 2

32

Không dạy

33

Không dạy

34

51

CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. ( tiết 3)

52

Vòng quay may mắn

HĐTHTN

35

53

Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em (tiết 1)

HĐTHTN

54

Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em (tiết 2)

HĐTHTNLink Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí
Link 1:


Link 2:

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng