Tổng hợp tài liệu Tiếng Anh 7 Global Success đầy đủ

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô tài liệu để dạy Tiếng Anh 7 Global Success. 

Bộ tài liệu này gồm nhiều nguồn tài liệu khác nhau để giúp các thầy cô tham khảo. Và giúp các thầy cô ứng dụng trong giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.Tiếng Anh 7 lấy hoạt động học là trung tâm. Học sinh là chủ thể của quá trình dạy học. Trong đó tâm lí lứa tuổi của học sinh trung học cơ sở, các đặc điểm văn hóa của Việt Nam. Cũng như của các nước nói Tiếng Anh, và các nước trên thế giới. Sách Tiếng Anh 7 Global Success được biên soạn xoay quanh 4 chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh. 

Các chủ đề xoay quanh bốn chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh: Cuộc sống của chúng ta (Our lives); xã hội của chúng ta (Our society); Môi trường của chúng ta (Our Environment) và tương lai của chúng ta (Our Future). Bốn chủ điểm này được cụ thể hóa thành 12 đơn vị học bài (Unit). Trong mỗi đơn vị học bài tương ứng với một ba chủ đề (Topic). Sau mỗi chủ điểm là một bai ôn tập (Review), tập trung vào rèn luyện kiến thức ngôn ngữ và phát triển kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học.

Tổng hợp tài liệu Tiếng Anh 7 – Global Success gồm:

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng