Tổng hợp tài liệu giảng dạy toán 10 chân trời sáng tạo cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô tài liệu giảng dạy toán 10 chân trời sáng tạo cả năm.

Sách Toán 10 thuộc bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cấu trúc sách Toán 10 được chia thành hai tập. Tập một bao gồm ba phần: Đại số và Một số yếu tố Giải tích gồm ba chương: Mệnh đề và tập hợp; Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số bậc hai và đồ thị. Hình học và Đo lường gồm hai chương: Hệ thức lượng trong tam giác; Vectơ. Thống kê và Xác suất gồm một chương: Thống kê. Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chương. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. 

Sách sẽ tạo nên một môi trường học tập và giảng dạy tương tác tích cực nhằm đảm bảo tính dễ dạy, dễ học đồng thời hỗ trợ các phương pháp giảng dạy hiệu quả. Nội dung sách thể hiện tính tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Những hoạt động trải nghiệm được tăng cường giúp người học có thêm cơ hội vận dụng Toán học vào thực tiễn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học Toán.Mục lục:
PHẦN ĐẠI SỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GIẢI TÍCH.
Chương I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập hợp.
Bài 3. Các phép toán trên tập hợp.
Bài tập cuối chương I.
Chương II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Bài tập cuối chương II.
Chương III. HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ.
Bài 1. Hàm số và đồ thị.
Bài 2. Hàm số bậc hai.
Bài tập cuối chương III.
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
Chương IV. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°.
Bài 2. Định lí côsin và định lí sin.
Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế.
Bài tập cuối chương IV.
Chương V. VECTƠ.
Bài 1. Khái niệm vectơ.
Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ.
Bài 3. Tích của một số với một vectơ.
Bài 4 Tích vô hướng của hai vectơ.
Bài tập cuối chương V.
PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ.
Bài 1. Số gần đúng và sai số.
Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ.
Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.
Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu.
Bài tập cuối chương VI.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Bài 1. Dùng máy tính cầm tay để tính toán với số gần đúng và tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
Bài 2. Dùng bảng tính để tính các số đặc trưng của mẫu số liệu thống kê.
Bảng giải thích thuật ngữ.
Bảng tra cứu thuật ngữ.

Tài liệu gồm có:

Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí đến thầy cô trong cả nước.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng