[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26

1. >; <; =? (Hình bài 1 trang 26, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26

5 lớn hơn 3 nên điền dấu >.

4 nhỏ hơn 6 nên điền dấu <.

7 bằng 7 nên điền dấu =.

2. >; <; =? (Hình bài 2 trang 26, SGK Toán 1)

Hướng dẫn:

Điền các dấu thích hợp vào dấu ?:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26

3. Xếp các số sau: (Hình bài 3 trang 26, SGK Toán 1)

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn:

a, 4 nhỏ hơn 5, 4 nhỏ hơn 8 và 5 nhỏ hơn 8 nên các số được xắp sếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

                            

b, 8 lớn hơn 5,8 lớn hơn 4 và 5 lớn hơn 4 nên các số được xắp sếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

                             Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26

4. Bạn nào có ít viên bi nhất?

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số viên bi của mỗi bạn:

Cánh diều] Giải toán 1 bài: Luyện tập trang 26

  • Lê có 9 viên bi
  • Hà có 7 viên bi
  • Vũ có 6 viên bi

9 lớn hơn 7, 9 lớn hơn 6 và 7 lớn hơn 6 nên Vũ có số bi ít nhất.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng