[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TOÁN LỚP 1- GIẢI BÀI: Số 10

1. a, Số? (Hình bài 1 phần a trang 18, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quả có có trong các giỏ và điền số thích hợp:

  • Đếm được 8 quả na nên điền số 8.
  • Đếm được 9 quả lê nên điền số 9.
  • Đếm được 10 quả măng cụt nên điền số 10.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 10

b, Chọn số thích hợp: (Hình bài 1 phần b trang 19, sgk Toán 1)

Hướng dẫn:

Quan sát hình, đếm số quả và chọn số thích hợp:

  • Đếm dược 6 quả cam nên chọn số 6.
  • Đếm được 8 quả chuối nên chọn số 8.
  • Đếm được 10 quả xoài nên chọn số 10.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 10

2. Lấy số hình phù hợp (theo mẫu): (Hình bài 2 trang 19, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình mẫu rồi lấy số hình phù hợp với các con số: Số 8 nên lấy 8 hình vuông

  • Số 9 nên lấy 9 hình hình vuông.
  • Số 10 nên lấy 10 hình hình vuông.

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 10

3. Số? (Hình bài 3 trang 19, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Đếm các số từ 1 đến 10 rồi điền số còn thiếu vào các hình:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 10

4. Đếm và chỉ ra 10 bông hoa mỗi loại: (Hình bài 4 trang 19, sgk Toán 1)

Hướng dẫn: 

Quan sát hình, đếm 10 bông hoa mỗi loại:

[Cánh diều] Giải toán 1 bài: Số 10

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng