[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 40 Âm, âp

1. Làm quen

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 40: Âm, âp

Hướng dẫn:

Quan sát hai bức ảnh các bạn thấy gì?

  • Bức ảnh thứ nhất là hình một củ sâm
  • Bức ảnh thứ hai là một con cá mập

2. Tìm tiếng có vần âm, tiếng có vần âp?

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 40: Âm, âp

Hướng dẫn:

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy:

  • Tiếng có âm âm là:  nấm, mầm, sâm cầm
  • Tiếng có âm âp là: tập

3. Ghép đúng (hình trang 72 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 40: Âm, âp

4. Tập đọc: Bé Lê

Bé Lê mê ti vi. Ti vi có sâm cầm. Bé chỉ: "Cò.... cò". Ti vi có cá mập. Bé la: "Sợ!". Má bế bé, vỗ về: "Cá mập ở ti vi mà". Má ấm quá, bé chả sợ nữa.

[Cánh điều] Giải Tiếng Việt 1 tập 1 bài 40: Âm, âp

? Những ý nào đúng?

  • a. Bé Lê chả mê ti vi
  • b. Bé Lê sợ cá mập
  • c. Có má, bé Lê chả sợ nữa

Hướng dẫn:

Đáp án đúng là:

  • b. Bé Lê sợ cá mập
  • c. Có má, bé Lê chả sợ nữa
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng