[BỘ CÁNH DIỀU] MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1- Bài 2 Cà, cá

1. Làm quen

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 2: Cà, cá

Hướng dẫn:

Quan sát hai hình ảnh trên các bé thấy gì?

  • Ở hình thứ nhất: Đó là quả cà, quả cà có màu tìm
  • Ở hình thứ hai: Đó là một con cá.

2. Đánh vần

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 2: Cà, cá

3. Đố em: Tiếng nào có thanh huyền?

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 2: Cà, cá

Hướng dẫn:

Quan sát tranh chúng ta sẽ có những con vật và đồ vật:

Hình 1: Cò       Hình 2: Bò      Hình 3: Nhà

Hình 4: Thỏ     Hình 5: Nho    Hình 6: gà

Như vậy, những tiếng có thành huyền gồm: cò, bò, nhà và gà

4. Tiếng nào có thanh sắc?

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 2: Cà, cá

Hướng dẫn:

Quan sát các bức tranh trên chúng ta thấy:

Hình 1: em bé       Hình 2: lá        Hình 3: Cú

Hình 4: Sư tử       Hình 5: quả bóng      Hình 6: con chó

Như vậy, tiếng có thanh sắc là: bé, lá, cú, bóng và chó.

5. Tìm hình ứng vớ mỗi tiếng (hình trang 9 sgk)

Hướng dẫn:

[Cánh diều]Giải tiếng việt 1 bài 2: Cà, cá


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng