TOÁN GIẢI TÍCH 12- Ôn tập chương 4

Số phức

 • Mỗi biểu thức dạng a+bi, ( a,bR,i2=1 ) là một số phức.
 • a gọi là phần thực của số phức a+bi.
 • b gọi là phần ảo của số phức a+bi.
 • Ký hiệu tập số phức: C
 • a+bi=c+di<=>a=c,b=d

Các phép tính với số phức

 • Phép cộng và phép trừ

(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i

(a+bi)(c+di)=(ac)+(bd)i

 • Phép nhân
(a+bi)(c+di)=(acbd)+(ad+bc)i

 • Phép chia
z=c+dia+bi

 • Tổng của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng hai lần phần thực của số phức đó.
z+z¯¯¯=(a+bi)+(abi)=2a
 • Tích của một số phức với số phức liên hợp của nó bằng bình phương môđun của số phức đó.
z.z¯¯¯=(a+bi).(abi)=a2(bi)2=a2+b2=|z|2

III. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Cho phương trình bậc hai ax2+bx+c=0, với a,b,cR,a0 .

Xét Δ=b24ac

 • Δ=0 => Phương trình có một nghiệm thực là: x=b2a.
 • Δ>0 => Phương trình có hai nghiệm thực là: x1,2=b±Δ2a.
 • Δ<0 => Phương trình vô nghiệm.
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng