TOÁN GIẢI TÍCH 12- Ôn tập chương 3

I. Nguyên hàm

1. Các tính chất nguyên hàm

Tính chất 1

(f(x)dx)=f(x)

f(x)dx=f(x)+C

Tính chất 2

kf(x)dx=kf(x)dx

Tính chất 3

[f(x)±g(x)]dx=f(x)dx±g(x)dx

2. Bảng giá trị nguyên hàm cơ bản

Bài Ôn tập chương 3

3. Phương pháp tính nguyên hàm

  • Phương pháp đổi biến số 
  • Phương pháp tính nguyên hàm từng phần

II. Tích phân

1. Các tính chất 

Tính chất 1

bakf(x)dx=kbaf(x)dx 

Tính chất 2

ba(f(x)±g(x))dx=baf(x)dx±bag(x)dx

Tính chất 3

baf(x)dx=caf(x)dx+bcf(x)dx

2. Phương pháp tính tích phân

  • Phương pháp đổi biến số
  • Phương pháp tính tích phân từng phần

III. Ứng dụng tích phân trong hình học

1. Tính diện tích hình phẳng

  • Hình giới hạn bởi một đường cong và trục hoành

S=ba|f(x)|dx

 

  • Hình giới hạn bởi hai đường cong
S=ba|f1(x)f2(x)|dx

2. Tính thể tích 

  • Thể tích của vật thể
V=baS(x)dx

  • Thể tích khối chóp và khối chóp cụt
V=h0S(x)dx
với S(x)=Bx2h2
  • Thể tích khối tròn xoay
V=baf2(x)dx

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng