Kho sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm tiểu học (Skkn chủ nhiệm lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 2]

Dưới đây là link tải Kho sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm tiểu học (Skkn chủ nhiệm lớp 1, 2, 3, 4, 5) [Phần 2], tài liệu luôn được cập nhật liên tục trên Website.
Chúc các bạn tìm được sáng kiến kinh nghiệm như ý!

 1. skkn một số biện pháp phát huy vai trò hội đồng tự quản trong giờ sinh hoạt lớp tiểu học
 2. skkn một số biện pháp nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học
 3. skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm bồi dưỡng tình cảm đạo đức và rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học
 4. SKKN một số biện pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh tiểu học
 5. skkn biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5
 6. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinhthông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp (lớp 4)
 7. skkn một số biện pháp để duy trì sĩ số và đảm bảo chuyên cần cho học sinh lớp 4
 8. skkn skkn một số biện pháp giáo dục học sinh tiểu học chưa ngoan bằng tình cảm
 9. skkn sáng kiến kinh nghiệm dành cho giáo viên chủ nhiệm tiểu học
 10. skkn nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 11. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5
 12. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 13. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp ở bậc tiểu học
 14. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp bậc tiểu học
 15. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học
 16. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2
 17. skkn một số kinh nghiệm nâng cao công tác chủ nhiệm học sinh lớp 5
 18. skkn một số kinh nghiệm giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4 trường tiểu học
 19. skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 2
 20. skkn một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5
 21. skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp
 22. skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm
 23. skkn một số biện pháp thực hiện tốt lớp học thân thiện trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 24. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 25. skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 qua công tác chủ nhiệm
 26. skkn một số biện pháp để công tác chủ nhiệm lớp 5 đạt hiệu quả
 27. skkn kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học
 28. skkn vận dụng lý luận vào việc giải quyết một số tình huống sư phạm ở lớp 5 trường tiểu học hiền an
 29. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp 5
 30. skkn một số kinh nghiệm làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5
 31. skkn một số kinh nghiệm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 5
 32. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ cho học sinh lớp 5
 33. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục và hạn chế học sinh chưa hoàn thành ở lớp 5
 34. skkn rèn kĩ năng tự phục vụ, tự quản cho học sinh lớp 4
 35. skkn một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 5
 36. skkn một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh “chưa ngoan” ở lớp 5
 37. skkn một số biện pháp xây dựng nề nếp tự quản lớp học cho học sinh lớp 5
 38. skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5
 39. SKKN ứng dụng CNTT vào công tác chủ nhiệm ở lớp 4
 40. skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt trong công tác chủ nhiệm lớp 5
 41. skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 thông qua công tác chủ nhiệm và hoạt động giảng dạy
 42. skkn một số biện pháp trong việc duy trì sĩ số lớp chủ nhiệm lớp 4
 43. skkn một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 thông qua các môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp
 44. skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 45. skkn công tác chủ nhiệm lớp 5
 46. skkn một số biện pháp nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 4
 47. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 5 qua mô hình tự quản
 48. SKKN lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5
 49. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục cho học sinh lớp 4 có ý thức bảo vệ môi trường
 50. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4
 51. skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 4
 52. SKKN một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 4 vùng dân tộc thiểu số
 53. skkn một số biện pháp của giáo viên chủ nhiệm lớp giúp phát triển năng lực và phẩm chất học sinh lớp 4
 54. skkn công tác chủ nhiệm lớp – duy trì sĩ số lớp 4
 55. skkn công tác chủ nhiệm lớp 4
 56. skkn công tác chủ nhiệm lớp 4
 57. skkn giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 4
 58. skkn lồng ghép kĩ năng sống vào một số môn học để nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh lớp 4
 59. skkn công tác chủ nhiệm lớp 3
 60. skkn công tác chủ nhiệm lớp 3
 61. SKKN trong công tác chủ nhiệm lớp 3
 62. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3
 63. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3
 64. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 trường tiểu học trần quốc toản
 65. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học
 66. Skkn một số giải pháp góp phần nâng cao việc xây dựng nề nếp lớp học ở lớp 3
 67. skkn một số biện pháp xây dựng lớp học thân thiện theo mô hình trường học mới cho học sinh lớp 3
 68. skkn một số biện pháp nhằm phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 4
 69. skkn một số biện pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 3
 70. skkn phát huy tính tích cực, tự giác học toán của học sinh lớp 3
 71. skkn một số biện pháp đổi mới công tác dạy và phụ đạo học sinh yếu lớp 3
 72. skkn làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 73. skkn một số biện pháp giáo dục ngoài giờ lên lớp lớp 2
 74. skkn một số kỹ năng phụ đạo học sinh yếu lớp 2”
 75. skkn một số kinh nghiệm từ công tác chủ nhiệm lớp 2
 76. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 2
 77. skkn một số kinh nghiệm nâng cao nề nếp lớp học bán trú 2 buổi ngày
 78. Skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 2 đạt hiệu quả
 79. skkn một dố biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua tích hợp, lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở khối 2
 80. skkn chủ nhiệm lớp 2 biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 2
 81. skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 82. skkn một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 1
 83. SKKN một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 84. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 85. skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học cẩm phong huyện cẩm thủy
 86. skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 1
 87. skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành lớp 1
 88. skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 89. skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 90. skkn một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 5
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng