[FREE] Luận án - Cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động Thể dục thể thao trường học và xã, bản cho hệ Cao đẳng sư phạm của trường Đại học Tây Bắc

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Đề tài luận án: “Cải tiến chương trình Giáo dục Thể chất theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động Thể dục thể thao trường học và xã, bản cho hệ Cao đẳng sư phạm của trường Đại học Tây Bắc”.
Chuyên ngành: Giáo dục thể chất
Mã số : 62 14 01 03
Khóa đào tạo: Không tậptrung. Từ tháng 11/2013 đến tháng 11/2017.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Mạnh Cường
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS Lương Kim Chung
2. TS. Đoàn Thao
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục thể thao.
B. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đã làm sáng tỏ vị trí, vai trò của hoạt động TDTT đối với đời sống học đường ở các điểm trường, điểm lớp, các trường dân tộc nội trú, bán trú và bán trú dân nuôi; đối với đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.
Kiến thức, kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT trường học và xã, bản là một loại hình nghiệp vụ có giá trị nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp của giáo viên cấp tiểu học và THCS vùng Tây Bắc.
2. Kết quả nghiên cứu thực trạng đã chứng minh: Giáo viên Tiểu học, THCS vùng Tây Bắc thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng hoạt động TDTT như một phương tiện để tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh và triển khai công tác dân vận. Chính điều đó đã hạn chế đáng kể vai trò của giáo viên đối với nhà trường và địa bàn dân cư.
Những hạn chế đó có nguyên nhân cơ bản: hoạt động GDTC của các nhà trường Sư phạm chưa kết hợp trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT ở trường học và xã bản; kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT chưa được coi là một loại hình nghiệp vụ có giá trị góp phần nâng cao năng lực hoạt động nghề nghiệp của giáo viên.
3. Cải tiến chương trình và tổ chức đào tạo đối với môn học GDTC theo hướng tăng cường kỹ năng tổ chức hoạt động TDTT trường học và xã, bản là nhu cầu của cấp thiết của thực tiễn đào tạo giáo viên ở các nhà trường Sư phạm vùng Tây Bắc nói chung và ĐHTB nói riêng.
Kết quả thực nghiệm đã chứng minh:
- Chương trình cải tiến có giá trị nâng cao hiệu quả GDTC và hiệu quả đào tạo nghề nghiệp của nhà trường; kết quả học tập môn học GDTC và trình độ thể lực của sinh viên có sự tăng trưởng đáng kể.
- Sinh viên có khả năng sử dụng hoạt động TDTT để tăng hiệu quả của công tác giáo dục học sinh và công tác vận động quần chúng ở xã, bản.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download              
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng