[FREE] Luận án - Cải tiến chương trình Giáo dục thể chất cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

1/ Luận án đã lựa chọn được 8 tiêu chuẩn và 29 tiêu chí trong mô hình đánh giá CIDO của ĐHQGHN để đánh giá chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên. Qua đó đánh giá thực trạng thực hiện chương trình GDTC trong những năm qua tại ĐHQGHN đều không đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình, mục tiêu môn học mới chỉ chú trọng đến đến kỹ năng cứng mà chưa chú trọng đến kỹ năng mềm cho sinh viên, do vậy không đảm bảo tác động tích cực đến phát triển thể lực cho sinh viên của ĐHQGHN. Kết quả học tập còn nhiều sinh viên đạt loại trung bình và yếu. Điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên chưa đáp ứng được so với số lượng sinh viên của ĐHQGHN. 
2/ Luận án đã cải tiến chương trình GDTC được dẫn giải ở hai môn môn bóng bàn và bóng rổ trong chương trình GDTC cho sinh viên ĐHQGHN phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được mục tiêu đào tạo của ĐHQGHN và đã được kiểm định đánh giá phù hợp với quy định chương trình môn học GDTC thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học đã ban hành.
3/Kết quả ứng dụng chương trình bóng rổ và bóng bàn đã cải tiến cho sinh viên ĐHQGHN mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể: Cải tiến đã giúp cho sinh viên đạt kết quả học tập cao hơn và thể lực tốt hơn so với chương trình cũ; Chương trình sau cải tiến đã được đánh giá của Hội đồng thẩm định.
LINK TẢI:
Toàn văn: Download              
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng