Ma trận đặc tả đề kiểm tra môn toán 10 chân trời sáng tạo

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Ma trận đặc tả đề kiểm tra môn toán 10 chân trời sáng tạo.Tài liệu gồm:

Ma trận đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán 10 chân trời sáng tạo.

Ma trận đặc tả đề kiểm tra cuối kì 1 môn toán 10 chân trời sáng tạo.

Ma trận đặc tả đề kiểm tra giữa kì 2 môn toán 10 chân trời sáng tạo.

Ma trận đặc tả đề kiểm tra cuối kì 2 môn toán 10 chân trời sáng tạo.

Tài liệu được chia sẻ với định dạng word, dễ dàng tham khảo.

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: Sưu tầm và chia sẻ miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng