Kế hoạch bài dạy, giáo án môn lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức file word

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án, kế hoạch bài dạy lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức cả năm file word.

Giáo án được biên soạn kĩ lưỡng, khoa học, chuẩn mẫu giáo án cv5512.CHỦ ĐỀ 1: LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC

BÀI 1: HIỆN THỰC LỊCH SỬ VÀ NHẬN THỨC LỊCH SỬ

I. MỤC TIÊU

 - Giúp học sinh làm quen với lịch sử với tư cách là một môn khoa học thực sự, rất cần thiết và hữu ích cho cuộc sống con người. Là một khoa học, sử học có đối tượng nghiên cứu, nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu riêng và có chức năng nhiệm vụ quan trọng trong đời sống con người.

 - Học sinh khắc phục những sai lầm, nhất là tư duy một chiều về lịch sử, chỉ coi lịch sử là môn học thuộc lòng những kiến thức có sẵn, không cần khám phá gì thêm và cũng không vận dụng gì  trong cuộc sống của các em. Qua đó bài này giúp học sinh phát triển toàn diện cả ba nhóm năng lực cơ bản của môn học, bao gồm năng lực tìm hiểu, năng lực nhận thức, tư duy lịch sử và năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học trên cơ sở những kiến thức cơ bản, gần gũi, hữu ích.

  Như thế, bài này cũng giúp học sinh phát triển những phẩm chất cốt lõi như: trung thực, khách quan, trách nhiệm, chăm chỉ và sáng tạo trong cuộc sống

1. Về kiến thức 

  - Trình bày được khái niệm lịch sử; phân biệt được hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua các ví dụ cụ thể.

  - Giải thích được khái niệm lịch sử.

  - Trình bày được đối tượng nghiên cứu của sử học thông qua ví dụ cụ thể.

  - Nêu được chức năng, nhiệm vụ và một số nguyên tắc cơ bản của Sử học.

  - Nêu được một số phương pháp cơ bản của Sử học thông qua các bài tập cụ thể.

  - Phân biệt được các nguồn sử liệu; biết cách sưu tầm, thu thập, xử lý thông tin, sử liệu để học tập, khám phá lịch sử.

2. Về năng lực

 - Rèn luyện kỹ năng: sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử; trình bày, giải thích, phân tích… sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những tình huống/ bài tập nhận thức mới.

 - Trên cơ sở đó, góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức , kỹ năng đã học.

3. Về phẩm chất

 - Bồi dưỡng các phẩm chất như: Trung thực, sáng tạo, chăm chỉ, trách nhiệm, có ý thức tìm tòi, khám phá lịch sử.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên

- Giáo án: Dựa vào nội dung Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo các định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh

- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy đinh của Bộ GD-ĐT; một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn liền với nội dung bài học do GV sưu tầm và hướng dẫn HS sưu tầm thêm các tài liệu.

- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.

- máy tính, máy chiếu ( nếu có)

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Khởi động

 a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của học sinh giúp học sinh nhận thức được sự kiên lịch sử tạo hứng thú cho học sinh học bài mới

 b. Nội dung: Học sinh dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên để trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: Nhìn vào hình ảnh trong sách hãy cho biết đây cây cầu này gắn liền với những sự kiện lịch sử nào?

d. Tổ chức thực hiện:  GV cho HS nhìn vào SGK và đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời: cây cầu này đã gắn liền với những sự kiện nào?

  Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:  Vậy theo em Lịch sử là gì? Hiện thực và nhận thức lịch sử là gì? Liên quan tới những yếu tố nào? Để trả lời câu hỏi này thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của môn lịch sử lớp 10 của chương trình phổ thông mới.

2. Hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm” lịch sử là gì?”

   a. Mục tiêu: Học sinh trình bày được khái niệm lịch sử; phân biệt được hiện thực và nhận thức của lịch sử thông qua ví dụ cụ thể.

     -  Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh.

  b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

  c. sản phẩm: Khái niệm lịch sử, hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức theo cặp đôi và trả lời câu hỏi sau:

? Lịch sử là gì?

? Hiện thực lịch sử là gì?

? nhận thức lịch sử là gì?

Phân tích so sánh 2 hình ảnh trong SGK ở tư liệu 2 và 3

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận với nhau và trả lời các câu hỏi GV đưa ra

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- GV sẽ chỉ định một số HS ở một số nhóm báo cáo những gì đã thảo luận

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích, nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

GV có thể nhấn mạnh và so sánh sự giống và khác nhau giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử

- phân tích rõ ràng về 2 hình ảnh ở SGK ở tư liệu 2 và 3

 

1. Lịch sử là gì

- Lịch sử là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ. Lịch sử loài người là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay

- Hiện thực lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ, tồn tại hoàn toàn khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người

- Nhận thức lịch sử là những hiểu biết của con người về hiện thực lịch sử được trình bay ở nhiều cách khác nhau

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về sử học

  a. Mục tiêu: HS giải thích được khái niệm Sử học; trình bày được đối tượng nghiên cứu, chức năng nhiệm vụ và một số nguyên tắc cơ bản của Sử học

- Nêu được một số phương pháp cơ bản của Sử học thông qua các bài tập đơn cụ thể

- HS phân biệt được các nguồn sử liệu, biết các sưu tầm, thu thập và xử lý thông tin sử liệu để học tập khám phá lịch sử.

 b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

 c. sản phẩm: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu, chức năng và nhiệm vụ của Sử học

 d. tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS theo nhóm và trả lời câu hỏi

Nhóm 1: Khái nhiệm và đối tượng của Sử học

Nhóm 2: Chức năng của Sử học

Nhóm 3: Nhiệm vụ của Sử học

Nhóm 4: Nguyên tắc của Sử học

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS đọc và làm theo yêu cầu GV đưa ra

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- đại diên từng nhóm trình bày trước lớp về phần gv giao

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích, nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

2. Sử học

a. Khái niệm, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ

- Sử học là khoa học nghiên cứu về quá khứ của loài người

- Đối tượng: là con người, có thể của cá nhân, tổ chức, khu vực….

- Chức năng: khoa học nhận thức

- nhiệm vụ: nhận thức, giáo dục và dự báo

b. Nguyên tắc cơ bản của Sử học

- Trung thực

- Khách quan

- Nhân văn và tiến bộ

 

3. Hoạt động luyện tập

  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại vững hơn kiến thức đã học  và lĩnh hội được kiến thức mới mà học sinh học trước đây

  b. Nội dung GV giao nhiệm vụ cho học sinh thông qua một số câu hỏi trắc nghiệm

  c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

  d. Tổ chức thực hiện

   câu 1: Hiện thực lịch sử là gì?

    A. Là những gì diễn ra trong quá khứ

    B. Là tất cả những gì diễn ra trong quá khứ của loài người

    C. Là  tất cả những gì diễn ra trong quá khứ mà con người nhận thức được

    D. Là khao học tìm hiểu về quá khứ

  Câu 2: nhận thức lịch sử là gì?

    A. Là những mô tả của con người về quá khứ      

    B. Là những công trình nghiên cứu lịch sử

    C. Là những hiểu biết của con người về quá khứ, được tái hiện hoặc trình bày theo những cách khác nhau

    D. Là những lễ hội lịch sử văn hoá được phục dựng

  Câu 3: Ý nào sau đây KHÔNG phản ánh đúng nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu lịch sử?

A. Tiến bộ                   B. Vì người lao động              C. Trung thực             D. Khách quan

  Câu 4: Ý nào sau đây KHÔNG phải đối tượng nghiên cứu của Sử học

    A. Quá khứ của toàn thể nhân loại

    B. Quá khứ của một quốc gia hoặc khu vực thế giới

    C. Qua khứ của một cá nhân hoặc một nhóm, một cộng đồng người

    D. Những hiện tượng tự nhiên xảy ra trong quá khứ

 Câu 5: So với hiện thực lịch sử, nhận thức lịch sử có đặc điểm gì?

   A. Nhận thức lịch sử luôn phản ánh đúng hiện thực lịch sử

   B. Nhận thức lịch sử không thể tái hiện đầy đủ hiện thực lịch sử

  C. Nhận thức lịch sử thường lạc hậu hơn hiện thực lịch sử

  D.  Nhận thực lịch sử độc lập, khách quan với hiện thực lịch sử

   * sản phẩm dự kiến: 1-A, 2-C, 3-B, 4-D, 5-B

4. Hoạt động vận dụng

  a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử và tự học lịch sử.

  b. Nội dụng: GV gioa cho HS tự thực hiện khi về nhà

  c. sản phẩm: bài trả lời theo câu hỏi của GV

  d. Tổ chức thực hiện: GV giao cho HS: Tìm kiếm thông tin tái hiện và khôi phục lại sự kiệ cách mạng tháng 8 bằng đoạn văn ngắn 7-10 dòng

                                                                                               

 

Ngày soạn:

Ngày dạy:

BÀI 2: TRI THỨC LỊCH SỬ VÀ CUỘC SỐNG

I. MỤC TIÊU

 - Tiếp theo bài 1, mục tiêu ở bài 2 là giúp HS hiểu được tại sao việc học tập và tìm hiểu lịch sử lại hữu ích  và rất cần thiết, đồng thời giúp các em có thể tự mình học tập và khám phá một cách dễ dàng, sáng tạo.

1. Về kiến thức                                                                                                                      

  - Nêu được vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với đời sống của cá nhân và xã hội hiện đại thông qua các ví dụ

- Giải thích được sự cần thiết học tập lịch sử suốt đời.

2. Về năng lực

 - Rèn luyện kỹ năng: sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử; trình bày, giải thích, phân tích… sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những tình huống bài tập nhận thức mới.

 - Biết vận dụng kiến thức, bài học lịch sử để giải quyết vấn đề thời sự trong nước và thế giới, những vấn đề trong cuộc sống

- Góp phần hình thành và phát triển năng lực tìm hiểu lịch sử

3. Về phẩm chất

 - Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, có ý thức trân trọng lịch sử- văn hoá dân tộc và thế giới; chăm chỉ tìm tòi, khám phá lịch sử.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên

- Giáo án: dựa vào nội dung Chương trình môn học SGK để chuẩn bị theo các định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh

- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy đinh của Bộ GD-ĐT; một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn liền với nội dung bài học do GV sưu tầm và hướng dẫn HS sưu tầm thêm các tài liệu.

- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.

- máy tính, máy chiếu ( nếu có)

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Khởi động

 a. Mục tiêu: Khơi gợi sự chú ý của học sinh giúp học sinh nhận thức được sự kiên lịch sử tạo hứng thú cho học sinh học bài mới

 b. Nội dung: giáo viên đặt câu hỏi về bài 1 để gợi lên sự logic giữa bài 1 và bài 2 để học sinh hiểu rõ sự liên kết giữa bài trước và bài này

 c. Sản phẩm: giáo viên đặt câu hỏi gợi mở

 d. Tổ chức thực hiện:  GV cho HS nhìn vào SGK và đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời: cây cầu này đã gắn liền với những sự kiện nào?

  Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:  Lịch sử là những gì đã qua, vậy tại sao chúng ta phải nghiên cứu, tìm hiểu, phục dựng lịch sử? chia sẻ hiểu biết của em về ý nghĩa và vai trò của tri thức lịch sử đối với cuộc sống hiện tại của mỗi cá nhân và xã hội. Để hiểu rõ hơn thì hôm nay chúng ta qua bài mới của chủ đề 1.

2. Hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử

   a. Mục tiêu: nêu được vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử đối với đời sống của cá nhân và xã hội hiện đại thông qua các ví dụ cụ thể

     - Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh.

  b. Nội dung: Học sinh từng cá nhân tự nghiên cứu sách giáo khoa để trả lời câu hỏi

  c. sản phẩm: Vai trò và ý nghĩa của tri thức lịch sử

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV cho các cặp đôi thảo luận nội dung và tìm ra mối quan hệ giữa Quá khứ- Hiện tại- Tương lai bằng sơ đồ và nêu câu hỏi

? Như vậy, lịch sử để lại những giá trị gì cho cuộc sống hiện tại?

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS cùng nhau thảo luận theo cặp

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- GV sẽ mời một số bạn đứng lên bảng trình bày về sơ đồ và sau đó trả lời câu hỏi GV đưa ra

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, bổ sung, phân tích và chốt lại những điểm chính của câu hỏi

GV giới thiệu qua những hình ảnh có ở trong sách cho học sinh có thể hiểu rõ về vai trò của việc lưu giữ và trao truyền, tìm hiểu lịch sử

1. Vai trò, ý nghĩa của tri thức lịch sử

- Biết được về nguồn gốc của bản thân, gia đình, dòng họ, dân tộc và toàn thể nhân loại.

-truyền lại tri thức, kinh nghiệm. truyền thống văn hoá của thế hệ trước cho thế hệ sau, tạo nên mối liên kết từ quá khứ- hiện tại- tương lai, trở thành cốt lõi tạo nên ý thức cộng đồng, ý thức dân tộc và bản sắc văn hoá cộng đồng dân tộc.

 

 

Hoạt động 2: Lý giải vì sao cần học tập và tìm hiểu lịch sử suốt đời

  a. Mục tiêu: HS giải thích được sự cần thiết phải học tập lịch sử suốt đời

     - Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh.

  b. Nội dung: học sinh dưới sự hướng dẫn của GV trả lời câu hỏi

? vì sao đặt ra yêu cầu về việc học tập và tìm hiểu lịch sử suốt đời?

? Học tập lịch sử suốt đời bằng cách nào

 c. sản phẩm: Biết về việc học tập và tìm hiểu lịch sử suốt đời, những cách học lịch sử

 d. tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS đọc và làm theo yêu cầu GV đưa ra

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

-GV sẽ chỉ định một số học sinh trả lời câu hỏi

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

-GV phân tích, nhận xét và trình bày chốt ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Học tập và tìm hiểu lịch sử suốt đời

Việc học tập và tìm hiểu lịch sử suốt đời:

- từ việc học tập chúng ta có thể vận dụng những kinh nghiệm từ quá khứ và vào cuộc sống hiện tại cũng như định hướng cho tương lai.

- lịch sử có nhiều bí ẩn chính vì thế đây là cơ hội cho chúng ta tham gia tìm tòi, khám phá nhằm hoàn chỉnh hơn nhận thức chung, làm giàu tri thức lịch sử.

- hiểu biết đưọc kinh nghiệm, rút ra bài học có giá trị lịch sử các nước khác để tránh những sai lầm

- Tìm hiểu lịch sử cũng đưa lại chúng ta những cơ hội nghền nghiệp mới đầy thú vị.

 

 

3. Hoạt động luyện tập

  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại vững hơn kiến thức đã học  và lĩnh hội được kiến thức mới mà học sinh học trước đây

  b. Nội dung GV giao nhiệm vụ cho học sinh thông qua câu hỏi: tri thức lịch sử có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống? hãy lấy ví dụ

  c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

  d. Tổ chức thực hiện

   HS ngồi viết ra giấy và sau đó trình bày cho GV nghe và GV nhận xét chốt lại

4. Hoạt động vận dụng

  a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử và tự học lịch sử.

  b. Nội dụng: GV giao cho HS tự thực hiện khi về nhà

  c. sản phẩm: bài trả lời theo câu hỏi của GV

  d. Tổ chức thực hiện: GV giao cho HS: Hãy tìm hiểu về ngôi trường em đang học tập bằng các câu hỏi sau:

-  Trường em thành lập từ khi nào?

- có những truyền thống tốt đẹp gì?

- em hãy chi sẻ suy nghĩ và cảm xúc khi biế về thông tin đó.

                                                                                               

Ngày soạn:

Ngày dạy:

CHỦ ĐỀ 2: VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC

BÀI 3: SỬ HỌC VỚI CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC

I. MỤC TIÊU

 Thông qua bài học, giúp HS:

1. Về kiến thức                                                                                                                      

  - Giải thích được Sử học là một môn khoa học có tính liên ngành.

  - Phân tích được mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

  - Nêu được vai trò của các môn khoa học tự nhiên và công nghệ đối với nghiên cứu lịch sử.

  - Giải thích được sự hộ trợ của Sử hoc đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.

2. Về năng lực

 - Rèn luyện kỹ năng: sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử; trình bày, giải thích, phân tích… sự kiện, quá trình lịch sử liên quan đến bài học; vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết những tình huống/ bài tập nhận thức mới.

 - Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức , kỹ năng đã học.

3. Về phẩm chất

 - Bồi dưỡng các phẩm chất như:Khách quan, trung thực,chăm chỉ, có ý thức tìm tòi, khám phá lịch sử.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên

- Giáo án: Biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS

- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy đinh của Bộ GD-ĐT; một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn liền với nội dung bài học do GV sưu tầm và hướng dẫn HS sưu tầm thêm các tài liệu.

- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.

- máy tính, máy chiếu ( nếu có)

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Khởi động

 a. Mục tiêu: Kích thích tư duy của học sinh trong bài học

 b. Nội dung: Học sinh dựa vào sự hướng dẫn của giáo viên để trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên

c. Sản phẩm: Học sinh đọc phần dẫn mởi đầu và trả lời câu hỏi do GV đưa ra

d. Tổ chức thực hiện:  GV hỏi: Để vinh danh di tích- danh thắng Tràng An ( Ninh Bình) là Di sản thế giới, hồ sơ liên quan đến di sản trình UNESCO gồm có những nội dung nào? Qua đó chứng tỏ điều gì?

  Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:  các lĩnh vực, các ngành khoa học có mối tương tác, có vai trò như thế nào trong nghiên cứu lịch sử? Sử học đã đóng góp gì trong sự phát triển các ngành các lĩnh vực khác? Thì hôm nay chúng ta qua chủ đề thứ 2 với bài 3 với tiêu đề sử học với các lĩnh vực khoa học

2. Hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Tìm hiểu và lý giải tại sao Sử học được coi là môn khoa học có tính liên ngành

   a. Mục tiêu: Học sinh biết giải thích vì sao Sử học được coi là một môn khoa học có tính liên ngành thông qua khai thác các tư liện lịch sử, ví dụ cụ thể

     -  Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh.

  b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

  c. sản phẩm: học sinh giải thích tính liên ngành của học sử học qua câu hỏi của GV

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV chia nhóm:

Nhóm 1: tìm hiểu sử học có những phương pháp nào trong việc nghiên cứu lịch sử

Nhóm 2: tìm hiểu về phương pháp các nhà sử học đã sử dụng trng tư liệu 1

Nhóm 3: tìm hiểu về phương pháp các nhà sử học đã sử dụng trong tư liệu 2

Nhóm 2: tìm hiểu về phương pháp các nhà sử học đã sử dụng trong tư liệu 3

GV hỏi: hãy tìm điểm giống và khác nhau giữa 3 tư liệu trên

GV hỏi: qua việc tìm hiểu tư liệu thì các em hãy cho biết vì sao nghiên cứu lịch sử phải kết hợp kiến thức và phương pháp liên ngành?

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận theo từng nhóm để đưa ra câu trả lời

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- Đại diên từng nhóm trình bày

- GV chỉ định một số HS trả lời câu hỏi chốt ý

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV phân tích cho học sinh từng tư liệu và giải thích các câu hỏi

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

1. Sử học- môn khoa học có tính liên ngành

- Sử học là ngành khoa học nghiên cứu về tất cả các lĩnh vực đời sống của con người trong quá khứ như: chính trị, kinh tế, xã hội…..

- Trong nghiên cứu phải có sự phối hợp sử dụng thông tin và phương pháp của các ngành khoa học khác nhau để tìm hiểu một cách toàn diện, sâu sắc, hiệu quả và khoa học về từng lĩnh vực trong quá khứ để hiểu đúng và đầy đủ hơn về lịch sử

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về mối liên hệ giữa sử học và các ngành khoa học xã hội nhân văn

  a. Mục tiêu: HS biết phân tích mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

- HS biết sử dụng, khai thác tư liệu để tìm hiểu, rút ra mối liên hệ.

b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

 c. sản phẩm: phải biết được mối quan hệ giữa sử học với các ngành khoa học xã hội nhân văn và ngược lại

 d. tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS theo nhóm và  thảo luận theo cặp đôi

Nhóm 1: tìm hiểu về tư liệu 4 và trả lời câu hỏi” tự liệu trên đề cập đến sự kiện lịch sử nào? Hãy chỉ ra một số sự kiện hoặc bối cảnh lịch sử được đề cập trong các hồi của tác phẩm? thông qua đó hãy cho biết mối quan hệ giữa sử học với các ngành khoa học nhân văn”

Nhóm 2: tìm hiểu giữa các ngành khoa học, xã hội và nhân văn với Sử học có mối liên hệ như thế nào? Hãy lấy ví dụ để chứng minh

Nhóm 3,4 sẽ làm mục 3

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS đọc và làm theo yêu cầu GV đưa ra

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- đại diên từng nhóm trình bày trước lớp về phần gv giao

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích, nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

2. Mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội, nhân văn

a. Mối liên hệ giữa Sử học với các ngành khoa học xã hội và nhân văn

- Lịch sử đời sống xã hội là chất liệu và là nguồn cảm hứng đưa đến sự ra đời của các tác phẩm văn học, nghệ thuật… đồng thời cũng là đối tượng nghiên cứu của một số ngành khoa học, xã hội và nhân văn

b. Mối liên hệ giữa các ngành khoa học xã hội và nhân văn với Sử học

- Sử học sử dụng tri thức, thành tựu, phương pháp nghiên cứu của nhiều ngành như: Triết, Văn học, Địa lý…. Để miêu tả, khôi phục đối tượng nghiên cứu

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu mối quan hệ giữa Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

   a. Mục tiêu: Thông qua khai thác các ví dụ cụ thể HS nêu được vai trò của các môn khoa học tự nhiên và công nghệ đối với nghiên cứu lịch sử

     -HS giải thích được sự hỗ trợ của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

  b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

  c. sản phẩm: phải biết được vai trò giữa sử học với các ngành khoa học tự nhiên- công nghệ và ngược lại

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV tổ chức cho HS theo nhóm và  thảo luận theo cặp đôi

Nhóm 3: tìm hiểu về hình 4 và trả lời câu hỏi” Các tác phẩm như trong hình có được coi là tác phẩm lịch sử không? Vì sao? thông qua đó hãy cho biết vai trò giữa sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ”.

Nhóm 4: tìm hiểu vai trò của ngành  khoa học tự nhiên và công nghệ đối với Sử học như thế nào? Hãy lấy ví dụ để chứng minh.

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS đọc và làm theo yêu cầu GV đưa ra

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- đại diên từng nhóm trình bày trước lớp về phần gv giao

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích, nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

3. Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

a. Vai trò của Sử học với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

 - Khoa học tự nhiên và công nghệ là đối tượng nghiên cứu của sử học.

- Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của chính các nghành KHTN-CN  chính là để kế thừa, rút kinh nghiệm.

b. Vai trò của các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ với Sử học

- Nhà sử học cần phải sử dụng nhiều thông tin và phương pháp các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ để tái hiện đời sống con người trong quá khứ.

 

3. Hoạt động luyện tập

  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại vững hơn kiến thức đã học  và lĩnh hội được kiến thức mới mà học sinh học trước đây

  b. Nội dung GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi

  c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

  d. Tổ chức thực hiện

   câu hỏi 1: Sử học đã có vai trò gì đối với các ngành khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội

   câu hỏi 2: thông qua các ví dụ đã học em hãy phân tích mối liên hệ giữa sử học với một lĩnh vực mà em thích

4. Hoạt động vận dụng

  a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nha.

  b. Nội dụng: GV gioa cho HS tự thực hiện khi về nhà

  c. sản phẩm: bài trả lời theo câu hỏi của GV

  d. Tổ chức thực hiện: GV giao cho HS hãy xây dựng một bài giới thiệu về trường học/ gia đình em… trong những năm gần đây ( lưu ý: trong bài viết thể hiện việc vận dụng những thông tin, kiến thức, kỹ năng, phương pháp liên ngành).

                                                                                               

Ngày soạn:

Ngày dạy:

BÀI 4: SỬ HỌC VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC, NGÀNH HIỆN ĐẠI

I. MỤC TIÊU

 Thông qua bài học, giúp HS:

1. Về kiến thức                                                                                                                      

  - Phân tích được mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.

  - Phân tích được vai trò của Sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá.

- trình bày tác động của sự phát triển của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá đối với việc quảng bá cho truyền thống lịch sử và giái trị văn hoá của dân tộc; tri thức lịch sử và văn hoá nhân loại.

- Giải thích được vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch thông qua ví dụ cụ thể.

- Phấp tích được tác động của du lịch với công tác bảo tồn di tích lịch sử và văn hoá.

2. Về năng lực

 - Rèn luyện kỹ năng: sưu tầm, khai thác và sử dụng sử liệu trong học tập lịch sử; kỹ năng giải thích, phân tích… sự kiện, vấn đề lịch sử.

 - Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: tìm hiểu lịch sử; nhận thức và tư duy lịch sử; vận dụng kiến thức , kỹ năng đã học.

- Biết cách vận động mọi người xung quanh bảo vệ các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên địa phương.

3. Về phẩm chất

 - Bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, có ý thức trân trọng và bảo vệ những di tích lịch sử- văn hoá, chăm chỉ tìm tòi, khám phá lịch sử

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.Giáo viên

- Giáo án: Biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS

- Thiết bị dạy học tối thiểu theo quy đinh của Bộ GD-ĐT; một số tranh ảnh, hiện vật lịch sử, một số tư liệu lịch sử tiêu biểu gắn liền với nội dung bài học do GV sưu tầm và hướng dẫn HS sưu tầm thêm các tài liệu.

- Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 10.

- máy tính, máy chiếu ( nếu có)

2. Học sinh

- SGK

- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu và sự hướng dẫn của GV.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Khởi động

 a. Mục tiêu: Kích thích tư duy của học sinh trong bài học

 b. Nội dung:GV chiếu một số hình ảnh như: Chùa một cột, Kinh thành Huế,…. Và đặt câu hỏiem hãy cho biết tên của các di sản trên? Những hình ảnh đó liên quan đến lịch sử không? Lịch sử có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản và phát triển của các ngành nghề hiện đại?

c. Sản phẩm: Học sinh đọc phần dẫn mởi đầu và trả lời câu hỏi do GV đưa ra

d. Tổ chức thực hiện:  GV hỏi: Em hãy cho biết tên của các di sản trên? Những hình ảnh đó liên quan đến lịch sử không? Lịch sử có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản và phát triển của các ngành nghề hiện đại?

  Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới:  các hình ảnh trên đều liên quan đến lịch sử và chính nó là những chứng tích cho một quá khứ đầy nhiều biến động của động của lịch sử Việt Nam, không chỉ vậy nó còn đưa đến giá trị rất lớn đối với các ngành và lĩnh vực hiện đại ví dụ như Du lịch và để hiểu rõ hơn về vai trò của sử học đối với các lĩnh vực và ngành nghề hiện thì thầy và trò chúng ta qua một bài 4.

2. Hình thành kiến thức mới

 Hoạt động 1: Tìm hiểu mối quan hệ giữa Sử học với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên

 a. Mục tiêu: Học sinh biết phân tích được Sử học với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên.

     -  Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh.

  b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

  c. sản phẩm: học sinh giải thích tính liên ngành của học sử học qua câu hỏi của GV

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi

? hãy nhìn các hình 1,2,3 và cho biết nếu quá trình bảo tồn và phát huy giái trị của chúng không được quan tâm đến thì sẽ ra sao?

? Hãy phân tích vai trò của Sử học với viện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, thiên nhiên?

? phân tích vai trò của công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hoá, di sản thiên nhiên?

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận theo từng cặp đôi/ từng nhóm nhỏ để trả lời

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

- GV chỉ định một số HS trả lời câu hỏi

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV phân tích cho học sinh từng tư liệu và giải thích các câu hỏi

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

1. Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, di sản thiên nhiên

a. Mối quan hệ giữa Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản

- Sử học là cơ sở quan trọng nhất trong công tác xác định giá trị cũng như phát huy giá trị di sản vì sự phát triển bền vững.

- Giúp công tác bảo tổn di sản đảm bảo tính nguyên trạng của di sản.

b. Vai trò công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên

- Công tác bảo tổn góp phần quan trọng trong việc hạn chế cũng như khắc phục những yếu tố bên ngoài và trong góp phần kéo dài tuổi thọ di sản.

- Đối với di sản văn hoá phi vẩt thể dễ tổn thương nhờ công tác bảo tồn mà được tái tạo, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu và lý giải mối quan hệ giữa Sử học với sự phát triển công nghiệp văn hoá

  a. Mục tiêu: HS biết phân tích được vai trò của Sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá

-Học sinh trình bày được tác động của sự phát triển của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá đối với việc quảng bá cho truyền thống LS và giá trị VH của dân tộc, tri thức LS và văn hoá nhân loại

-  Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh

 b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

 c. Sản phẩm: phải biết được mối quan hệ giữa sử học với các ngành khoa học xã hội nhân văn và ngược lại

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV cho học sinh nhìn ảnh và trả lời những câu hỏi 1,2,3 ở mục a và câu hỏi ở mục b

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS đọc và làm theo yêu cầu GV đưa ra

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

HS sẽ ngồi và làm các câu hỏi ở giấy sau đó GV sẽ chỉ định một số học sinh trả lời

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích, nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

2. Sử học với sự phát triển công nghiệp văn hoá

a. Vai trò của Sử học đối với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá

- CNVH phát triển dựa trên khai thác và phát huy các giái trị của di sản văn hoá vật thể và phi vật thể.

-vai trò cung cấp, ý tưởng và cảm hứng tạo cho một số ngành thuộc công nghiệp văn hoá như: xuất bản, điện ảnh, thời trang…

- Cung cấp nguồn tài nguyên đặc sắc, đa dạng, tạo tiền đề cho ngành du lịch phát triển.

b. Vai trò của các ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá đối với Sử học

- Góp phần củng cố, trao truyền những giá trị truyền thống và lịch sử- văn hoá tốt đẹp cho thế hệ sau.

- quảng bá, lan toả rộng rãi tri thức, giá trị về lịch sử, văn hoá, hình ảnh đất nước, con người VN ở trong và ngoài nước thông qua những hình thức nghệ thuật sinh động, hấp dẫn.

-Đóng góp nguồn lực vật chất cho việc đầu tư bảo tồn và phát triển các giá trị LS-VN truyền thống, cũng như bảo tồn các công trình LS-VN.

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu và lý giải mối quan hệ giữa Sử học với sự phát triển du lịch

   a. Mục tiêu: HS giải thích được vai trò của lịch sử và văn hoá đối với sự phát triển du lịch thông qua ví dụ cụ thể.

     -HS biết phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá

     -  Góp phần hình thành năng lực tìm hiểu lịch sử, năng lực nhận thức và tư duy lịch sử cho học sinh

  b. Nội dung: Học sinh nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh, thảo luận với nhau để trả lời câu hỏi của giáo viên.

  c. sản phẩm: phải biết được vai trò của lịch sử với ngành du lịch, và ngành du lịch có tác động gì đến việc bảo tồn di tích lịch sử văn hoá

 d. Tổ chức thực hiện

Hoạt động dạy- học

Dự kiến sản phẩm

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV GV chia ra từng nhóm nhỏ cho học sinh làm Phiếu học tập mà GV đã làm sẵn so sánh điểm giống giữa các tư liệu 2,3,4 sau đó làm việc theo cặp trả lời câu hỏi sau:

? Dựa vào phiếu học tập hãy cho biết lịch sử và văn hoá có vai trò gì với lịch sử?

? Phân tích tác động của du lịch đối với công tác bảo tồn di tích lịch sử, văn hoá?

Bước 2 thực hiện nhiệm vụ

HS làm phiếu học tập và trả lời các câu hỏi

Bước 3 Báo cáo kết quả hoạt động

-học sinh nộp phiếu học tập lại để đánh giá

Bước 4 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

HS phân tích, nhận xét đánh giá những kết quả của học sinh

-GV nhận xét và trình bày chốt ý

3. Sử học với sự phát triển du lịch

a. Vai trò của lịch sử với sự phát triển du lịch

- Các di sản lịch sử- văn hoá quá khứ để lại nguồn tài nguyên quý báu để ngành du lịch phát triển

b. Vai trò du lịch đối với việc bảo tồn di tích lịch sử và di sản văn hoá

- Du lịch di sản phát triển  khiến cho con người và chính quyền địa phương càng thêm tự hào và có nhiều ý thức hơn trong việc bảo tồn và phát triển bền vững, hiệu quả ngành du lịch

- một phần doanh thu được tái đầu tư tao điều kiện cho sự phát triển bền vững.

 

3. Hoạt động luyện tập

  a. Mục tiêu: Nhằm củng cố lại vững hơn kiến thức đã học  và lĩnh hội được kiến thức mới mà học sinh học trước đây

  b. Nội dung GV giao nhiệm vụ cho HS thông qua câu hỏi

  c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh

  d. Tổ chức thực hiện

   câu hỏi 1: Hãy kể tên một só di sản văn hoá, di sản thiên nhiên của địa phương em

   câu hỏi 2: Địa phương em đã làm gì để bảo tồn và phát hhuy giá trị các công trình, di sản văn hoá, thiên nhiên.

4. Hoạt động vận dụng

  a. Mục tiêu: vận dụng kiến thức, kỹ năng đã có để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thông qua đó HS rèn luyện khả năng tìm kiếm, tiếp cận và xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, góp phần hình thành và phát triển năng lực tự tìm hiểu lịch sử và tự học lịch sử.

  b. Nội dụng: GV giao cho HS tự thực hiện khi về nhà

  c. sản phẩm: bài trả lời theo câu hỏi của GV

  d. Tổ chức thực hiện: GV giao cho HS hãy xây dựng kế hoạch hành động để góp phần bảo vệ một di sản ở địa phương

...

Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng