Giáo án, bài giảng Tiếng anh 10 Kết nối tri thức | Tiếng Anh 10 Global Success.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô tài liệu để dạy Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức | Tiếng Anh 10 Global Success.UNIT 1: FAMILY LIFE

Giải Unit 1: Family life - Getting started

Giải Unit 1: Family life - Language

Giải Unit 1: Family life - Reading

Giải Unit 1: Family life - Speaking

Giải Unit 1: Family life - Listening

Giải Unit 1: Family life - Writing

Giải Unit 1: Family life - Communication and culture

Giải Unit 1: Family life - Looking back

 

UNIT 2: HUMANS AND THE ENVIROMENT

Giải Unit 2: Humans and the environment - Getting started

Giải Unit 2: Humans and the environment - Language

Giải Unit 2: Humans and the environment - Reading

Giải Unit 2: Humans and the environment - Speaking

Giải Unit 2: Humans and the environment - Listening

Giải Unit 2: Humans and the environment - Writing

Giải Unit 2: Humans and the environment - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 2: Humans and the environment - Looking back

 

UNIT 3: MUSIC

Giải Unit 3: Music - Getting started

Giải Unit 3: Music - Language

Giải Unit 3: Music - Reading

Giải Unit 3: Music - Speaking

Giải Unit 3: Music - Listening

Giải Unit 3: Music - Writing

Giải Unit 3: Music - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 3: Music - Looking back

Giải Review 1

 

UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Giải Unit 4: For a better community - Getting started

Giải Unit 4: For a better community - Language

Giải Unit 4: For a better community - Reading

Giải Unit 4: For a better community - Speaking

Giải Unit 4: For a better community - Listening

Giải Unit 4: For a better community - Writing

Giải Unit 4: For a better community - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 4: For a better community - Looking back

 

UNIT 5: INVENTIONS

Giải Unit 5: Inventions - Getting started

Giải Unit 5: Inventions - Language

Giải Unit 5: Inventions - Reading

Giải Unit 5: Inventions - Speaking

Giải Unit 5: Inventions - Listening

Giải Unit 5: Inventions - Writing

Giải Unit 5: Inventions - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 5: Inventions - Looking back

Giải Review 2

 

UNIT 6: GENDER EQUALITY

Giải Unit 6: Gender equality - Getting started

Giải Unit 6: Gender equality - Language

Giải Unit 6: Gender equality - Reading

Giải Unit 6: Gender equality - Speaking

Giải Unit 6: Gender equality - Listening

Giải Unit 6: Gender equality - Writing

Giải Unit 6: Gender equality - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 6: Gender equality - LookIng back

 

UNIT 7: VIET NAM AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Getting started

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Language

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Reading

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Speaking

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Listening

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Writing

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 7: Viet Nam and international organisations - Looking back

 

UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN

Giải Unit 8: New ways to learn - Getting started

Giải Unit 8: New ways to learn - Reading

Giải Unit 8: New ways to learn - Speaking

Giải Unit 8: New ways to learn - Writing

 

UNIT 9: PROTECTING THE ENVIRONMENT

Giải Unit 9: Protecting the environment - Getting started

Giải Unit 9: Protecting the environment - Language

Giải Unit 9: Protecting the environment - Reading

Giải Unit 9: Protecting the environment - Speaking

Giải Unit 9: Protecting the environment - Listening

Giải Unit 9: Protecting the environment - Writing

Giải Unit 9: Protecting the environment - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 9: Protecting the environment - Looking back

 

UNIT 10: ECOTOURISM

Giải Unit 10: Ecotourism - Getting started

Giải Unit 10: Ecotourism - Language

Giải Unit 10: Ecotourism - Reading

Giải Unit 10: Ecotourism - Speaking

Giải Unit 10: Ecotourism - Listening

Giải Unit 10: Ecotourism - Writing

Giải Unit 10: Ecotourism - Communication and Culture/CLIL

Giải Unit 10: Ecotourism - Looking back


Tổng hợp tài liệu Tiếng Anh 10 Global Success gồm:

 1. Link tải miễn phí PDF Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 Global Success
 2. Link tải miễn phí PDF Sách bài tập Tiếng Anh 10 10 Global Success
 3. Link tải miễn phí PDF Sách giáo viên Tiếng Anh 10 10 Global Success
 4. Link tải miễn phí Audio Các file nghe trong sách học sinh Tiếng Anh 10 Global Success
 5. Link tải miễn phí Audio Các file nghe trong sách bài tập Tiếng Anh 10 Global Success
 6. Link tải miễn phí Giáo án Tiếng Anh 10 Global Success theo công văn 5512 
 7. Link tải miễn phí Bài giảng powerpoint Tiếng Anh 10 kết nối tri thức | Bài giảng Powerpoint Tiếng Anh 10 Global Successl
 8. Link tải miễn phí Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 Global Success (có đáp án kèm audio)
 9. Link tải miễn phí bài tập bổ trợ tiếng anh 10 Global Success dành cho giáo viên (file word)
 10. Link tải miễn phí bài tập bổ trợ tiếng anh 10 Global Success dành cho học sinh (file word)
 11. Nguồn: ST và chia sẻ miễn phí

  Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng