Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí.

Bài 7. Khí quyển. Nhiệt độ không khí

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng với frông? 

A. Hai bên khác biệt về nhiệt độ. 

B. Có frông nóng và frông lạnh. 

C. Là nơi có nhiễu loạn thời tiết. 

D. Hướng gió hai bên giống nhau. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Frông là bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt  về tính chất vật lí. Frông là nơi có nhiễu loạn thời tiết nên những khu vực có frông  thường có mưa lớn. Hai bên khác biệt về nhiệt độ và trên Trái Đất có fông nóng  và frông lạnh.

Câu 2. Thứ tự từ xích đạo về cực là các khối khí 

A. Xích đạo, cực, ôn đới, chí tuyến. 

B. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực. 

C. Xích đạo, ôn đới, chí tuyến, cực. 

D. Xích đạo, chí tuyến, cực, ôn đới. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Ở lớp không khí gần mặt đất của tầng đối lưu, mỗi bán cầu từ phía cực về Xích  đạo được chia thành bốn khối khí chính, có tính chất khác nhau. Thứ tự từ xích  đạo về cực là các khối khí Xích đạo, chí tuyến, ôn đới và khối khí cực.

Câu 3. Frông địa cực (FA) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí

A. xích đạo và chí tuyến. 

B. chí tuyến và ôn đới. 

C. ôn đới và cực. 

D. cực và xích đạo. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C

Frông địa cực (FA) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí ôn đới và cực.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với vai trò của khí quyển?

A. Rất quan trọng cho phát triển sinh vật. 

B. Luôn chịu ảnh hưởng của Mặt Trời. 

C. Là lớp không khí bao quanh Trái Đất. 

D. Giới hạn phía trên đến dưới lớp ôdôn. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, thường xuyên chịu ảnh hưởng  của vũ trụ, trước hết là Mặt Trời. Khí quyển có vai trò quan trọng đối với muôn  loài trên Trái Đất. Không khí bao gồm các thành phần: khí ni-tơ (78%); khí ô-xy  (21%); hơi nước, khí cacbonic và các khí khác (1%).

Câu 5. Khối khí nào sau đây không phân biệt thành kiểu lục địa và kiểu hải  dương? 

A. Cực. 

B. Chí tuyến. 

C. Xích đạo. 

D. Ôn đới. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Ở khu vực Xích đạo nóng ẩm quanh năm nên khối khí Xích đạo không phân biệt  thành kiểu lục địa và kiểu hải dương. 

Câu 6. Trên Trái Đất không có khối khí nào sau đây? 

A. Ôn đới lục địa. 

B. Xích đạo lục địa. 

C. Cực lục địa. 

D. Chí tuyến lục địa. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Trên Trái Đất không có khối khí Xích đạo lục địa, ở khu vực Xích đạo nóng ẩm  quanh năm nên không hình thành khối khí Xích đạo lục địa. 

Câu 7. Frông ôn đới (FP) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí 

A. xích đạo và chí tuyến. 

B. cực và xích đạo. 

C. chí tuyến và ôn đới. 

D. ôn đới và cực. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Frông ôn đới (FP) là mặt ngăn cách giữa hai khối khí chí tuyến và ôn đới.

Câu 8. Frông là mặt ngăn cách giữa hai 

A. tầng khí quyển khác biệt nhau về tính chất. 

B. khu vực cao áp khác biệt nhau về trị số áp. 

C. khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lí. 

D. dòng biển nóng và lạnh ngược hướng nhau. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Frông là bề mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc khác nhau và khác biệt  về tính chất vật lí. Trên mỗi bán cầu có hai frông căn bản: frông địa cực (FA),  frông ôn đới (FP). Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với  nhau không tạo ra frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt  đới do chúng đều nóng và thường xuyên có cùng một chế độ gió.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không đúng với các khối khí? 

A. Khối khí ở đại dương khác với khối khí ở trên lục địa. 

B. Tính chất của các khối khí luôn ổn định khi di chuyển. 

C. Các khối khí ở vĩ độ khác nhau có tính chất khác nhau. 

D. Nguồn nhiệt ẩm quy định tính chất của các khối khí. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B

Một số đặc điểm của các khối khí trên Trái Đất là: Các khối khí ở vĩ độ khác nhau  có tính chất khác nhau; Khối khí ở đại dương khác với khối khí ở trên lục địa;  Nguồn nhiệt ẩm quy định tính chất của các khối khí,…

Câu 10. Dải hội tụ nhiệt đới được hình thành ở nơi tiếp xúc của hai khối khí  A. đều là nóng ẩm, có hướng gió ngược nhau. 

B. cùng hướng gió và cùng tính chất lạnh khô. 

C. có tính chất lạnh ẩm và hướng ngược nhau. 

D. có tính chất vật lí và hướng khác biệt nhau. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với nhau không tạo ra  frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới do chúng đều  nóng, ẩm và thường xuyên có cùng một chế độ gió -> Dải hội tụ nhiệt đới được  hình thành ở nơi tiếp xúc của hai khối khí đều là nóng ẩm, có hướng gió ngược  nhau.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng về tính chất của các khối khí? A. Khối khí xích đạo nóng ẩm. 

B. Khối khí ôn đới lạnh khô. 

C. Khối khí chí tuyến rất nóng. 

D. Khối khí cực rất lạnh. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Ở lớp không khí gần mặt đất của tầng đối lưu, mỗi bán cầu từ phía cực về Xích  đạo được chia thành bốn khối khí chính, có tính chất khác nhau: khối khí cực (A)  rất lạnh, khối khí ôn đới (P) lạnh, khối khí chí tuyến (T) rất nóng và khối khí xích  đạo (E) nóng ẩm.

Câu 12. Giữa hai khối khí nào sau đây không tạo thành frông rõ nét? A. cực và xích đạo. 

B. chí tuyến và ôn đới.

C. ôn đới và cực. 

D. xích đạo và chí tuyến. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Giữa khối khí chí tuyến và khối khí xích đạo khi tiếp xúc với nhau không tạo ra  frông thường xuyên và liên tục mà chỉ tạo thành dải hội tụ nhiệt đới do chúng đều  nóng, ẩm và thường xuyên có cùng một chế độ gió.

Câu 13. Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở

A. các tầng khí quyển hấp thụ. 

B. bề mặt Trái Đất hấp thụ. 

C. phản hồi vào không gian. 

D. phản hồi của băng tuyết. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Nguồn bức xạ từ Mặt Trời đến Trái Đất phân bố lớn nhất ở bề mặt Trái Đất hấp  thụ. 

Câu 14. Dải hội tụ nhiệt đới được tạo thành ở khu vực 

A. xích đạo. 

B. ôn đới. 

C. chí tuyến. 

D. cực. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Dải hội tụ nhiệt đới được tạo thành ở khu vực xích đạo do sự tiếp xúc của khối  khí chí tuyến và khối khí xích đạo. 

Câu 15. Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của

A. lớp vỏ Trái Đất. 

B. lớp man ti trên. 

C. bức xạ mặt đất.

D. bức xạ mặt trời. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là:

Không khí ở tầng đối lưu bị đốt nóng chủ yếu do nhiệt của bức xạ mặt đất.


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng