Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

Bài 29. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên 

 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng với môi trường tự nhiên? 

A. Phát triển theo các quy luật của tự nhiên. 

B. Là kết quả của lao động của con người. 

C. Không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại. 

D. Tồn tại hoàn toàn phụ thuộc con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Môi trường tự nhiên bao gồm các thành phần của tự nhiên (địa chất, địa hình,  khoáng sản, đất, nước, khí hậu, sinh vật) và phát triển theo các quy luật của tự nhiên. 

Câu 2. Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên không thể tái tạo?

A. Sóng biển. 

B. Sinh vật. 

C. Khoáng sản. 

D. Thủy triều. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Tài nguyên không thể tái tạo: Là các tài nguyên mà tốc độ tiêu thụ của con người  vượt quá tốc độ bổ sung, phục hồi của chúng, như: than đá, sắt,...

Câu 3. Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên có thể tái tạo?

A. Sắt. 

B. Gió. 

C. Nước. 

D. Đồng. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Tài nguyên có thể tái tạo: Là các tài nguyên có thể tự duy trì hoặc tự bổ sung một  cách liên tục nếu được quản lí một cách thông minh, như: nước, đất, sinh vật,...

Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng về môi trường tự nhiên?

A. Cơ sở vật chất của sự sống trên Trái Đất. 

B. Cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội con người. 

C. Là điều kiện cần thiết để phát triển xã hội. 

D. Quyết định đến sự tồn tại và phát triển xã hội. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Môi trường tự nhiên bao gồm đất, nước, khí hậu, sinh vật, sông ngòi, địa hình,...  Các yếu tố này tồn tại và phát triển theo quy luật tự nhiên nhưng vẫn chịu tác động  của con người. Môi trường tự nhiên là điều kiện cần thiết để phát triển xã hội, cơ  sở vật chất của sự sống trên Trái Đất và sự tồn tại xã hội con người. 

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng về vai trò của môi trường đối với con  người? 

A. Là điều kiện thường xuyên và cần thiết của loài người. 

B. Là nguyên nhân quyết định sự phát triển của loài người. 

C. Là không gian sống của con người và nguồn tài nguyên. 

D. Là cơ sở vật chất của sự tồn tại xã hội của loài người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Môi trường có ảnh hưởng đến sự sống, sự phát triển và chất lượng cuộc sống của  con người với các vai trò quan trọng, đó là: 

- Nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con  người. 

- Giúp lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người. 

- Không gian sống và bảo vệ con người, sinh vật khỏi những tác động từ bên  ngoài. 

- Chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong sinh hoạt và sản xuất.

Câu 6. Loại tài nguyên nào sau đây không thuộc nhóm tài nguyên thiên nhiên vô  hạn?

A. Sóng biển. 

B. Đất trồng. 

C. Không khí. 

D. Thủy triều. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: Là các loại tài nguyên có thể tự tái tạo liên tục,  không phụ thuộc vào sự tác động của con người, như các loại năng lượng mặt trời,  gió, thuỷ triều, sóng biển, địa nhiệt,... 

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng với môi trường nhân tạo?

A. Phát triển theo các quy luật của tự nhiên. 

B. Tồn tại hoàn toàn phụ thuộc con người. 

C. Không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại. 

D. Là kết quả của lao động của con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Môi trường xã hội bao gồm các mối quan hệ giữa con người với con người (luật  lệ, thể chế, quy định,...). Là kết quả của lao động của con người, tồn tại hoàn toàn  phụ thuộc con người và nếu không có sự chăm sóc thì bị huỷ hoại.

Câu 8. Loại tài nguyên nào sau đây thuộc nhóm tài nguyên thiên nhiên vô hạn? A. Địa nhiệt. 

B. Khoáng sản. 

C. Đất trồng. 

D. Sinh vật. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Tài nguyên thiên nhiên vô hạn: Là các loại tài nguyên có thể tự tái tạo liên tục,  không phụ thuộc vào sự tác động của con người, như các loại năng lượng mặt trời,  gió, thuỷ triều, sóng biển, địa nhiệt,...

Câu 9. Tài nguyên thiên nhiên có đặc điểm nào sau đây? 

A. Phong phú và đa dạng, có giá trị sử dụng vô hạn. 

B. Tài nguyên có giá trị kinh tế cao hình thành lâu dài. 

C. Tất cả các tài nguyên đã được con người khai thác. 

D. Phân bố khá đồng đều ở các nước, vùng, khu vực. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Tài nguyên thiên nhiên có đặc điểm chung là: 

- Phân bố không đồng đều theo không gian lãnh thổ. 

- Phần lớn các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế được hình thành qua  quá trình phát triển lâu dài của tự nhiên và lịch sử. 

- Tài nguyên thiên nhiên trên Trái Đất rất phong phú, đa dạng nhưng có giới hạn  nhất định. Nhiều loại tài nguyên đang bị cạn kiệt, nhất là tài nguyên khoáng sản,  trong khi nhu cầu cho sự phát triển kinh tế không ngừng tăng lên.

Câu 10. Nhận định nào sau đây không phải là vai trò chính của môi trường? A. Cung cấp tài nguyên cho sản xuất. 

B. Nơi tạo ra các hiện tượng tự nhiên. 

C. Nơi lưu giữ và cung cấp thông tin. 

D. Là không gian sống của con người. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Môi trường có những vai trò chủ yếu sau: 

- Môi trường là không gian sống của con người. 

- Môi trường là nguồn cung cấp tài nguyên cho sản xuất và đời sống con người. - Môi trường là nơi chứa đựng chất thải do con người tạo ra. 

- Môi trường là nơi lưu giữ và cung cấp thông tin. 

Câu 11. Tài nguyên thiên nhiên có đặc điểm nào sau đây? 

A. Phong phú và đa dạng nhưng có giới hạn nhất định. 

B. Phân bố khá đồng đều ở các nước, vùng, khu vực.

C. Tài nguyên có giá trị kinh tế cao hình thành nhanh. 

D. Tất cả các tài nguyên đã được con người khai thác. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Tài nguyên thiên nhiên có đặc điểm chung là: 

- Phân bố không đồng đều theo không gian lãnh thổ. 

- Phần lớn các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế được hình thành qua  quá trình phát triển lâu dài của tự nhiên và lịch sử. 

- Tài nguyên thiên nhiên trên Trái Đất rất phong phú, đa dạng nhưng có giới hạn  nhất định. Nhiều loại tài nguyên đang bị cạn kiệt, nhất là tài nguyên khoáng sản,  trong khi nhu cầu cho sự phát triển kinh tế không ngừng tăng lên.

Câu 12. Thành phần cơ bản của môi trường gồm có  

A. tài nguyên thiên nhiên, môi trường kinh tế - xã hội. 

B. môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội. 

C. điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, xã hội. 

D. tự nhiên; quan hệ xã hội trong sản xuất, phân phối. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Thành phần cơ bản của môi trường gồm có môi trường tự nhiên, môi trường kinh  tế - xã hội. 

Câu 13. Loại môi trường phụ thuộc chặt chẽ vào sự tồn tại và phát triển của con  người là 

A. môi trường nhân tạo. 

B. môi trường địa lí. 

C. môi trường xã hội. 

D. môi trường tự nhiên. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Môi trường nhân tạo bao gồm các yếu tố vật chất, kĩ thuật do con người tạo ra và  chịu sự chi phối của con người (nhà ở, công viên, thành phố, tiện nghi cuộc  sống,...). Các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị huỷ hoại nếu không có sự chăm sóc của con người. Trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của Cách mạng  

công nghiệp, môi trường nhân tạo ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên thiên nhiên?

A. Là các vật chất tự nhiên được con người sử dụng hoặc có thể sử dụng.

B. Số lượng tài nguyên được bổ sung không ngừng trong lịch sử phát triển.

C. Nhiều tài nguyên do khai thác quá mức dẫn đến ngày càng bị cạn kiệt.

D. Phân bố đều khắp ở tất cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng đều trong không gian, phụ thuộc vào  cấu tạo địa chất, khí hậu,... của các lãnh thổ -> Nhận định: Phân bố đều khắp ở tất  cả các quốc gia, các vùng lãnh thổ trên thế giới không đúng. 

Câu 15. Biện pháp quan trọng nhất để tránh nguy cơ cạn kiệt của tài nguyên  khoáng sản là 

A. sản xuất các vật liệu thay thế, sử dụng một số loại nhất định và chỉ được khai  thác ít. 

B. ngừng khai thác, hạn chế sử dụng nhiều nhất và sản xuất vật liệu thay thế hiệu  quả. 

C. sử dụng tiết kiệm, phân loại tài nguyên, ngừng khai thác những tài nguyên cạn  kiệt. 

D. khai thác một cách hợp lí, sử dụng tiết kiệm, sản xuất các vật liệu thay thế hiệu  quả. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, được phân loại dựa vào thuộc tính tự nhiên, dựa vào công dụng kinh tế và khả năng bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người. Một số loại tài nguyên không thể khôi phục được, đặc biệt là khoáng sản nên đòi hỏi con người cần phải khai thác một cách hợp lí, sử dụng  tiết kiệm, sản xuất các vật liệu thay thế hiệu quả

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng