Bài giảng powerpoint môn tin học lớp 6 kết nối tri thức cả năm

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bài giảng powerpoint môn tin học lớp 6 kết nối tri thức cả năm.Link tải đầy đủ ở cuối trang.

Tin học 6  Kết nối tri thức

Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng

 • Bài 1: Thông tin và dữ liệu

 • Bài 2: Xử lý thông tin

 • Bài 3: Thông tin trong máy tính

Chủ đề 2: Mạng máy tính và internet

 • Bài 4: Mạng máy tính

 • Bài 5: Internet

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

 • Bài 6: Mạng thông tin toàn cầu

 • Bài 7: Tìm kiếm thông tin trên Internet

 • Bài 8: Thư điện tử

Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

 • Bài 9: An toàn thông tin trên Internet

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học

 • Bài 10: Sơ đồ tư duy

 • Bài 11: Định dạng văn bản

 • Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng

 • Bài 13: Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

 • Bài 14: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện Sổ lưu niệm

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

 • Bài 15: Thuật toán

 • Bài 16: Cấu trúc điều khiển

 • Bài 17: Chương trình máy tính


 • Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng